Acció internacional

Una estratègia global per garantir el progrés del territori metropolità

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

El manteniment i la millora de les condicions socials i econòmiques de l'àrea metropolitana de Barcelona depenen en gran mesura de dinàmiques i canvis globals, com ara l'augment de la mobilitat de béns, persones i serveis, el creixement exponencial dels fluxos financers i els nous reptes mediambientals de caire transnacional; transformacions que sobrepassen les fronteres administratives dels entorns metropolitans i que requereixen un paper actiu d'aquests territoris en el context internacional.

Durant el període 2011-2015, la projecció internacional de l'AMB s'ha concebut com a objectiu bàsic i s'ha traduït en les línies de treball següents:
 • Treball amb altres metròpolis europees –i també amb les institucions europees– amb l'objectiu de representar els interessos i necessitats dels entorns metropolitans europeus, així com d'aconseguir finançament per a les actuacions i serveis metropolitans a través dels diferents programes de la UE.
 • Increment de la presència en organitzacions internacionals dedicades a la representació dels poders locals i de les grans metròpolis.
 • Reforç de l'activitat en organitzacions internacionals de caràcter tècnic, especialitzades en els àmbits competencials de l'AMB (transports, medi ambient o gestió de residus).
 • Reorganització dels serveis de Relacions Internacionals, orientant-los també a l'atenció i prestació de serveis als ajuntaments i a altres actors econòmics metropolitans en qüestions internacionals.
 • Impuls de la cooperació internacional metropolitana, a través de l'execució de projectes de desenvolupament en entorns urbans amb necessitats específiques, amb l'objectiu de promoure els drets humans i el desenvolupament humà sostenible.
L'activitat internacional del període 2011-2015 ha estat intensa, tant pel treball que s'ha portat a terme vinculat amb els àmbit competencials de l'AMB com per l'interès que a l'exterior ha generat la constitució de la nova organització metropolitana. La gestió de projectes europeus, l'atenció de delegacions internacionals o la participació en xarxes internacionals com Metropolis, Medcities o FMDV són un bon instrument per posicionar l'AMB en l'esfera internacional i captar noves oportunitats.

mapa gràfic
Procedència de les delegacions que han visitat l'AMB
A partir de l'any 2014 i com a culminació d'un procés intern de reflexió, l'AMB s'ha dotat d'una nova estratègia de relacions internacionals 2014-2015 que, juntament amb el Pla de cooperació internacional, defineix el marc d'actuació de la institució cap a l'exterior.

La nova estratègia internacional vol donar resposta a alguns reptes de futur:
 • Teixir una xarxa estable de treball amb institucions metropolitanes europees.
 • Captar recursos dels fons europeus dins el marc financer 2014-2020.
 • Consolidar la nova associació de ciutats mediterrànies Medcities. 
 • Treure el màxim profit de les xarxes europees i organitzacions internacionals en les quals l'AMB té presència.
 • Optimitzar la presència i col·laboració de l'AMB amb think tanks sobre política internacional, com el CIDOB, o amb centres de formació específics, com l'IBEI.
Durant aquest període l'equip de relacions internacionals ha assistit els municipis metropolitans en la realització de diverses activitats com, per exemple, l'atenció a delegacions, l'assistència a jornades internacionals, l'elaboració de projectes i la relació amb xarxes internacionals. Els municipis que han fet ús dels serveis metropolitans són:
 • Badalona
 • Barberà del Vallès
 • Barcelona
 • Cornellà de Llobregat
 • El Prat de Llobregat
 • Gavà
 • L'Hospitalet de Llobregat
 • Montcada i Reixac
 • Pallejà
 • Sant Adrià de Besòs
 • Sant Boi de Llobregat
 • Sant Feliu de Llobregat
 • Sant Joan Despí
 • Santa Coloma de Gramenet
 • Viladecans
A banda del treball dut a terme a Europa i a la Mediterrània s'han establerts diferents contactes i acords amb governs locals d'Amèrica Llatina com Santiago de Chile, Valle de Aburrá, Bogotà, Rosario o Buenos Aires, on s'estan produint diferents processos de creació d'àrees metropolitanes.

En l'àmbit de la comunicació, durant aquest mandat s'ha creat un Butlletí de relacions internacionals de l'AMB, que arriba a uns 750 usuaris, i s'ha reformulat i traduït la pàgina web.

butlletí
Butlletí electrònic sobre Relacions Internacionals, cooperació al desenvolupament i projecció exterior, editat per l'AMB


Més informació
Relacions internacionals de l'AMB
Metropolis
Medcities
FMDV
 • Projectes europeus
  L'AMB té una llarga experiència de participació en programes europeus. En aquest mandat s'ha pres part com a institució líder o sòcia en diferents projectes que tenen a veure amb la gestió de les competències metropolitanes. Se'n poden destacar els següents:
  • Projecte USUDS sobre plans de desenvolupament urbà sostenible a la Mediterrània, liderat per l'AMB com a responsable de Medcities dins del programa ENPI CBC Med.
  • Projecte RESSOC, dins del programa URB-AL, liderat pels equips tècnics de cooperació internacional i de residus de l'AMB.
  • Projecte LIFE+ COR en l'àmbit de la comunicació sobre prevenció i reutilització de residus, impulsat per l'equip tècnic de residus de l'AMB.
  L'AMB també ha participat com a sòcia en altres projectes com el SIDIGMED, LIFE Wire, Waterloss, Periurban, Freemed, Opera i Eco-Habitat.

  Algunes de les actuacions d'aquests projectes s'han dut a terme en col·laboració amb els ajuntaments o amb altres actors econòmics i socials, universitats i centres de recerca. Aquests projectes han tingut un impacte directe sobre el territori metropolità perquè han representat una millora dels serveis que presten l'AMB i la resta d'administracions d'aquest territori.

  Des de l'equip de relacions internacionals s'ha donat suport als equips tècnics de l'AMB en la identificació, preparació i gestió dels projectes. En aquest gràfic es poden veure els recursos europeus gestionats per tipus de programa.


  mapa d'Europa
  Ciutats i regions europees amb les que s'ha treballat

  Més informació
  Projectes de Relacions internacionals
 • Treball amb grans ciutats i governs metropolitans europeus

  En el context europeu, les àrees metropolitanes i les grans conurbacions prenen cada cop més rellevància i són centre de debat. En el segle XXI, els efectes del desenvolupament urbà –el 72% de la població de la UE viu en grans ciutats i àrees metropolitanes i es preveu que el 2050 aquesta xifra superi el 80%– incideixen clarament en la necessitat d'una nova governança metropolitana que piloti el creixement urbà, la competitivitat territorial i la cohesió social, atenent tant a les necessitats metropolitanes com a les problemàtiques de proximitat dels governs locals.

  A països com França i Itàlia s'estan produint diferents processos de creació institucional d'àrees metropolitanes. Des de l'AMB s'han signat acords i s'han establert contactes institucionals amb les metròpolis de París, Marsella, Tolosa, Nantes, Lió, Torí i Milà.

  Amb l'objectiu d'establir un marc de debat, de relació i de posicionament davant de la Unió Europea sobre el fet metropolità, durant el mes de març del 2015 l'AMB ha organitzat l'EMA (Autoritats Metropolitanes Europees), una primera trobada que ha comptat amb la presència de representants polítics de 16 metròpolis de 10 països europeus. En aquesta marc s'ha debatut sobre els reptes de la governança metropolitana, la reorientació del desenvolupament urbà cap a la regeneració urbana i les dificultats polítiques, econòmiques, socials i ambientals amb les quals s'enfronten les metròpolis. També en el marc de la trobada s'ha aprovat un manifest polític que serà la base d'aquesta nova relació. L'any 2016 una nova edició d'aquesta trobada se celebrarà a la ciutat deTorí.

  A banda del treball desenvolupat des de la copresidència de Metropolis, l'AMB també ha establert contactes amb altres organitzacions i xarxes europees i mundials de ciutats, com ara el Grup de treball metropolità d'Eurocities, METREX, CGLU, OCDE i BID.

  Més informació
  Grup de treball sobre àrees metropolitanes de Eurocities
  METREX
  CGLU
  Web de l'EMA

 • Medcities
  En el període 2011-2014 els principals reptes de la Delegació de Programes de Desenvolupament Urbà, en la seva funció de Secretaria General de Medcities, han estat la consolidació i institucionalització de la xarxa i l'execució del projecte USUDS (Urban Sustainable Development Strategies), inclòs dins el programa ENPI CBC MED.

  L'Assemblea de Medcities celebrada a Barcelona el desembre del 2013 va servir per presentar els nous estatuts, que es van aprovar amb la presència de 47 ciutats, i per establir les bases de la nova organització constituïda com a associació. Durant el 2014 les diferents ciutats i governs locals, entre ells l'AMB, han anat aprovant els Estatuts i en l'Assemblea General d'Esmirna (Izmir) de novembre del 2014 s'han presentat els resultats de tot el procés i s'han aprovat l'informe d'activitats, el pressupost i el pla de treball 2015.

  Medcities treballa amb actors públics i privats a través de diversos convenis de col·laboració, participa en diferents plataformes internacionals i comitès d'experts en desenvolupament urbà i ha estat donada d'alta al registre de transparència europeu.

  Principals projectes i activitats de partenariat
  • USUDS (2011-2014), projecte finançat pel programa europeu ENPI-CBC-Med + AMB + Màlaga, Sfax, Sousse, Larnaka, Saida, Al-Fayhaa i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Hariri .
  • Pla comunal de desenvolupament de la Comunitat urbana de Tetuan amb l'ART-GOLD, 2011.
  • Projecte KTCs de Sfax i Al Fayhaa, que compta amb el cofinançament de l'Ajuntament de Barcelona i de l'AMB (Programa de Desenvolupament Urbà i Cooperació Internacional), 2014-2016.
  • Pla Estratègic Al Fayhaa, presentat l'octubre del 2011.
  • Projecte GODEM de residus municipals, en el que es va desenvolupar un estudi de viabilitat d'una planta de compostatge (amb ACR+ i Al Fayhaa), 2010-2011.
  • Revisió i actualització del Pla comunal de desenvolupament a Tetuan: Indicadors (AERYC + AMB), cofinançat per la Diputació de Barcelona, 2013-2014.
  • Oficina de Desenvolupament del Pla estratègic a Al Fayhaa (Diputació de Barcelona), 2013-2014.
  • Revisió i actualització del Pla estratègic de Sousse (AERYC + AMB + Sant Cugat del Vallès), cofinançat per la Diputació de Barcelona, 2014-2015.
  • Suport i participació com a entitat sòcia en projectes finançats per la Unió Europea: RAMUD, MEDSEATIES, SIDIGMED, MED3R, SHAMS, RELS, MARIE.
  • Suport a projectes de ciutats associades: Treballs per obtenir el label UPFI/UpM per a Tetuan i Sfax; Conveni de seguiment fet a Sfax, 2013-2014; Treball de capacitació P2P desenvolupat a Saida (2) i Sousse (2), dut a terme per les ciutats de Barcelona i Marsella, l'AMB i la Diputació de Barcelona.
  Més informació
  Medcities
  Usuds
  Registre de transparència de la UE
 • Metropolis
  L'AMB exerceix la copresidència de Metropolis, organització internacional amb seu a Barcelona que agrupa 139 ciutats i regions metropolitanes de més d'un milió d'habitants. Des de fa 30 anys, té per missió acompanyar les metròpolis en l'aprenentatge i l'intercanvi d'experiències a través de les seves iniciatives, congressos i reunions anuals.

  L'AMB contribueix al funcionament del secretariat de Metropolis amb una aportació de recursos econòmics i humans. Ha participat institucionalment en les reunions estatutàries de Porto Alegre 2011, Guangzhou 2012 i Johannesburg 2013. En el darrer congrés, celebrat a Hyderabad el 2014, s'hi va renovar la copresidència, que recau en el president de l'AMB, Sr. Xavier Trias. 

  L'AMB ha participat durant l'any 2014 en els treballs preparatoris del Pla d'acció de Metropolis 2015-2017 presentat a Hyderabad, i ha establert diferents relacions institucionals amb ciutats i àrees metropolitanes del món amb les quals intercanvia informació sobre polítiques, serveis i projectes prioritaris. També al congrés de Hyderabad s'ha aprovat la iniciativa Metropolis anomenada CLIMATE Métropole+, liderada per l'AMB en partenariat amb Berlín i Marsella, que té per objectiu desenvolupar un projecte tècnic sobre les estratègies d'adaptació al canvi climàtic dels entorns urbans i metropolitans.

  De la Xarxa de Dones de Metropolis, que consta de dues vicepresidències i 15 antenes regionals distribuïdes per tots els continents, l'Ajuntament de Barcelona n'ostenta la presidència i la coordinació.

  L'any 2013 Metropolis va establir el seu institut de formació a Seül amb l'objectiu d'enfortir les capacitats institucionals i professionals de les autoritats locals i metropolitanes. Al mateix temps, va iniciar la creació de la Xarxa Internacional de Joves. Metropolis és la secció metropolitana de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), en el Consell Mundial de la qual està representada, i forma part de la Global Taskforce d'autoritats locals i regionals, que treballa en la preparació de la Conferència Habitat III de Nacions Unides.

  Més informació
  Metròpolis
  Xarxa de dones de Metròpolis
  Iniciatives Metròpolis
  Global Taskforce
 • FMDV
  El Fons Mundial per al Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) és una organització internacional que té com a objectiu oferir eines, o reforçar-les, per a finançar projectes de desenvolupament urbà a les administracions locals.

  L'AMB és membre fundador de l'organització, n'ha exercit la primera vicepresidència i ha participat en els Consells d'administració celebrats a Guangzhou (2012), Johannesburg (2013) i Hyderabad (2014).

  Les estratègies orientades a l'enfortiment del finançament local estan arribant a una importància creixent en el debat internacional i l'AMB hi ha volgut jugar un paper actiu. Durant l'any 2014 l'AMB ha participat també en la campanya Resolutions to Fund Cities impulsada per l'FMDV, entre d'altres, per establir un espai de debat i d'intercanvi d'experiències en l'àmbit del finançament local així com l'articulació d'una posició comuna sobre les necessitats financeres dels governs locals.

  Aquesta posició comuna serà la pròpia de les administracions locals de la comunitat internacional en el marc de la conferència Habitat III que l'ONU organitzarà l'any 2016. En aquest context, el vicepresident de l'AMB i de l'FMDV, Sr. Antonio Balmón, i l'alcaldessa de Gavà, Sra. Raquel Sánchez, van participar el 3 i 4 de juliol de 2014 en la conferència celebrada a París per debatre sobre el finançament dels ens locals a nivell europeu. En aquesta conferència es va presentar la publicació Resolutions Europe, que recull l'estudi del cas de l'AMB.

  Des de Relacions Internacionals de l'AMB s'estan posant en funcionament línies de treball conjuntes entre Medcities i l'FMDV, com ara la participació del president de Medcities i alcalde de Tetuan, Mohamed Idaomar, en la conferència Resolutions Africa de Marràqueix, el desembre de 2014, o la cerca de finançament per a les ciutats sòcies de la ribera sud de la mediterrània.

  Més informació
  FMDV
  Resolutions to Fund Cities
  Conferència de París i document
 • Participació en altres xarxes internacionals
  A més de participar en les associacions Metròpolis, Medcities i FMDV, l'AMB ho fa en altres xarxes europees i internacionals dedicades als àmbits vinculats a les competències metropolitanes. Entre aquestes xarxes cal destacar:

  Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
  És la xarxa de governs locals més important a escala mundial i promou els seus valors, objectius i interessos a través de la cooperació entre les ciutats i governs locals i la comunitat internacional. Actualment té la seva seu a la ciutat de Barcelona.

  Com a membre de Metropolis, l'AMB forma part de la secció metropolitana de CGLU i, en el període 2011-2015, ha participat activament en algunes de les comissions temàtiques d'aquesta organització com el Fòrum d'Autoritats Locals de Perifèria (FALP), la Comissió Intermediterrània, a través de Medcities, o la Comissió de Reforç Institucional. En el cas del FALP, l'aleshores alcalde de Gavà, Sr. Joaquim Balsera, va participar en diferents reunions en nom de l'AMB conjuntament amb altres municipis metropolitans com Sant Feliu de Llobregat, Barberà del Vallès i Santa Coloma de Gramenet.

  Durant l'any 2014 l'AMB ha participat, en nom de CGLU, en diferents reunions de treball de l'OCDE sobre la gestió de l'aigua.

  Més informació
  CGLU

  Unió Internacional de Transport Públic (UITP)
  L'AMB és membre de la UITP, l'associació mundial d'autoritats i operadors de transport públic, formada per 1.300 membres de 92 països diferents. Des de l'any 2014, a través de la Direcció de Serveis de Transport, s'ha participat en algunes comissions de treball de la UITP, com ara la d'autoritats operadores.

  Més informació
  UITP

  ACR+
  L'ACR+ és la xarxa internacional de ciutats i regions que comparteixen l'objectiu de promoure el consum responsable de recursos i la gestió sostenible de residus urbans a través de la prevenció en origen, la reutilització i el reciclatge. Amb la presència en aquesta xarxa es treballa per identificar sinèrgies europees i internacionals de l'AMB en l'àmbit de les activitats i projectes de l'àmbit dels residus.

  Més informació
  ACR+

  EuropeDirect Barcelona
  L'AMB és un punt focal del Centre d'Informació EuropeDirect Barcelona, que gestiona la Diputació de Barcelona. En aquest punt s'ofereix informació al ciutadà sobre la Unió Europea i les seves polítiques, com a part d'una xarxa de governs locals de la província de Barcelona en l'àmbit dels afers europeus.

  Més informació
  EuropeDirect Barcelona

  Enterprise Europe Network (EEN)
  EEN és una iniciativa de la Comissió Europea creada l'any 2008 per ajudar les petites i mitjanes empreses a ser més competitives mitjançant el desenvolupament de la seva capacitat innovadora i d'obertura a nous mercats. L'EEN està formada per una xarxa de consorcis de més de 600 organitzacions, amb organismes com cambres de comerç, agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris. L'AMB, mitjançant un conveni amb ACCIO, organisme del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que és membre de la xarxa EEN, participa en aquesta xarxa en col·laboració amb els municipis metropolitans editant un butlletí d'ofertes i demandes empresarials que es distribueix a les empreses del territori metropolità.

  Més informació
  Enterprise Europe Network (EEN)
icona cooperació


La política metropolitana de cooperació al desenvolupament duta a terme durant el mandat 2011-2015 s'ha focalitzat en les aglomeracions urbanes i ha estat un instrument d'ajut, dinamització i acompanyament de processos que han contribuït a aprofundir en l'enfortiment de la ciutadania, la millora de la gestió tècnica dels serveis públics i la construcció de sistemes democràtics i de dret que fomenten el desenvolupament humà i sostenible a les regions metropolitanes.

En aquest mandat s'ha ampliat el nombre de representants del Consell Metropolità de Cooperació Internacional per al Desenvolupament amb la incorporació dels municipis metropolitans i de noves àrees de gestió de l'AMB. Això ha facilitat l'enllaç i coordinació amb administracions, institucions i entitats que actuen en aquest sector alhora que ha potenciat la transversalitat amb diferents serveis de l'AMB. El Consell s'ha reunit periòdicament, en 12 sessions.

Per tal de donar compliment a l'objectiu 3.3 del Pla d'actuació metropolità (PAM), s'ha elaborat el Pla director 2013-2016 que ha desenvolupat un model propi de cooperació catalana, metropolitana, municipalista i concertada, basada en el valor afegit del coneixement sectorial de l'AMB. Aquest Pla, fruit d'un procés participatiu de sis mesos i resultat de l'expertesa compartida d'ajuntaments metropolitans, serveis de l'AMB, administracions catalanes dedicades a la cooperació, institucions col·laboradores i del Consell de cooperació, defineix vuit objectius estratègics que, per primer cop, diferencien els que orienten la cooperació dels que busquen la millora en la gestió, tot establint un marc de resultats que s'ha assolit amb èxits importants.

Més informació
Consell Metropolità de Cooperació
 • Projectes de cooperació al desenvolupament indirecta
  Amb el convenciment que el treball conjunt entre administracions i ONGD (organitzacions no governamentals per al desenvolupament) permet obtenir resultats més eficients en la cooperació al desenvolupament, l'AMB ha donat suport a 46 iniciatives sorgides des dels ajuntaments i ONGD metropolitans. Les bases i criteris de selecció dels projectes s'han elaborat d'acord amb els criteris del Pla director.
  • Del 2011 al 2013, amb una aportació total de 233.673,55 €, s'han executat 27 projectes corresponents a la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament gestionats per ONGD 2010-2011.
  • Del 2011 al 2013, amb una aportació total de 108.534,49 €, s'han executat 6 projectes corresponents a la convocatòria 2010-2011 d'ajuts econòmics a projectes de cooperació al desenvolupament gestionats per municipis metropolitans.
  • Del 2014 al 2015, amb una aportació de 250.000 € del pressupost del 2015 i amb criteris de foment de la concertació entre ajuntaments i ONGD, s'ha fet una reserva per aprovar a final d'any una convocatòria de 8 projectes de cooperació al desenvolupament que s'executaran entre 2015 i 2017. Aquesta convocatòria de subvencions comptarà amb una aportació total per part de l'AMB de 600.000 €, repartida al llarg dels tres anys de durada de l'actuació.
  PROJECTE CaD (INICIATIVA INDIRECTA O CONCERTATS) LIDERAT PER LLOC D'EXECUCIÓ APORTACIÓ AMB (en €) CONVOCATÒRIA
  Rehabilitació Urbana per autogestió comunitària a quatre barris populars de la ciutat de Managua: Grenada, Olof Palme, Sol de Libertad i Lomas de Guadalupe Entrepobles Nicaragua 12.281,52 ONGD
  Marc per al desenvolupament socioeconòmic del municipi de Diéma (regió Kayes, República de Mali) Cooperacció República de Mali 11.221,29 ONGD
  Millora de les condicions de vida de la dona en el medi rural de Tetuan, a través de la seva inserció en el sector de les Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) Fundeso Marroc 9.347,39 ONGD
  Millorar l'accés a l'aigua per a ús domèstic i agrícola de la població rural palestina de la localitat d'Al Judeida (districte de Jenín, Cisjordània, Territoris Ocupats Palestins). Assemblea Cooperació per la Pau Palestina 8.645,12 ONGD
  Enfortiment de la participació ciutadana per a la defensa dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals de la població indígena de Cunén. Proide Guatemala 9.332,61 ONGD
  Gestió ambiental i de riscos a la conca del llac Atitlán, 2a fase Geòlegs del Món Guatemala 10.754,48 ONGD
  Construcció d'una xarxa de distribució d'aigua i dotació d'un ariet hidràulic d'impuls d'aigua a la comunitat El Carmen (departament d'Usulután, El Salvador) REDS El Salvador 10.754,48 ONGD
  Suport a la millora de les condicions d'habitabilitat i seguretat de persones amb recursos escassos que viuen en zones urbanes i semiurbanes del municipi de San José de los Remates (Nicaragua) ACSUR Las Segovias Nicaragua 10.608,65 ONGD
  Programa de formació als tècnics dels ajuntaments de les ciutats mitjanes del Camerun en la realització de Plans de base urbanístics participatius. Enginyeria sense fronteres Camerun 6.781,77 ONGD
  Construint el feminisme comunitari des de les dones populars i diverses del cantó Cotacachi (Equador) Xarxa de consum solidari Equador 7.705,99 ONGD
  Establiment del procés participatiu de gestió de residus sòlids al municipi de San Ignacio de Moxos (Beni, Bolívia) CEAM Bolivia 7.962,82 ONGD
  Construcció de safareigs municipals a Dindefelo (Senegal) Institut Jane Goodall Senegal 6.357,03 ONGD
  Subministrament d'aigua potable a zones rurals de Camerun Agermanament sense fronteres Camerun 6.803,85 ONGD
  FANDEMA. Formació i ocupació per a dones per a la sostenibilitat de Tujereng (Gàmbia) Solidança Gàmbia 9.427,02 ONGD
  Autoconstrucció d'habitatges a la comunitat de Goviado (Hondures) mitjançant la formació en tècniques de construcció tradicional i autòctona ACOES Hondures 8.809,22 ONGD
  Projecte integral per millorar la qualitat de l'ensenyament i l'accés de nenes i nens a la mateixa, així com la formació de professors docents i l'atenció sanitària bàsica a l'escola pública de Tioribigou (Koulikoro, Mali) Global Play República de Mali 8.962,89 ONGD
  Planificació i implantació d'una estratègia de participació del teixit econòmic de Tànger per a la inserció laboral dels joves marroquins en situació d'exclusió La Torna Marroc 9.360,48 ONGD
  Sanejament rural: capacitació i construcció d'unitats bàsiques sanitàries a la comunitat de Malal (província de Cañar, Equador) Solidaritat, Educació, Desenvolupament Equador 9.360,48 ONGD
  Campesino a Campesino, 2a etapa Creu Roja Catalunya Equador 7.571,04 ONGD
  Dignitat i salud per a dones supervivents de violencia sexual de Bukavu (Rep. Dem. Congo), des d'un enfocament psicosocial Matres Mundi República Democràtica del Congo 9.227,41 ONGD
  Microcrèdits per a dones ACAPS Territoris Sahrauís
  9.227,41
  ONGD
  Granja escola pel desenvolupament local de la comunitat de Golikro (Costa d'Ivori) i inserció professional dels joves de comunitats properes Fundació Akwaba Costa d'Ivori 6.150,86 ONGD
  Abastament d'aigua potable a Burkina Faso mitjançant la construcció de deu pous. Aigua per al Sahel Burkina Faso 8.430,61 ONGD
  Millora del sistema descentralitzat de gestió de residus i sanejament ambiental als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) Moviment per la Pau Territoris Sahrauís 7.833,35 ONGD
  Enfortiment de capacitats humanes i institucionals en la gestió sostenible dels residus urbans al Marroc CIREM Marroc 5.288,54 ONGD
  Conformació d'horts urbans comunitaris com a estratègia alternativa d'autoabastament i generació d'ingressos Imago Barcelona Colòmbia 7.766,87 ONGD
  Conducció d'aigua potable al poblat de Boussafi (Khemis Sahel, Larraix, Marroc) Itran Marroc 7.700,34 ONGD
  Reforç institucional i desenvolupament metropolità II. Ajuntament de Badalona Xile / Catalunya 20.625,00 MUNICIPAL
  Millora de la gestió de l'aigua a la ciutat de Gibara (Cuba). Experiència pilot per al control i l'estalvi en el sistema d'aqüeducte Ajuntament del Prat de Llobregat Cuba 13.142,41 MUNICIPAL
  Suport  a l'enfortiment de les capacitats institucionals i comunitàries per a la gestió integral dels residus sòlids a la microregió del Pacífic (El Salvador) Ajuntament de Montcada i Reixac El Salvador 26.668,00 MUNICIPAL
  Enfortiment institucional a través de la millora a l'accés de l'aigua a San Miguelito (Nicaragua), 2a fase Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Nicaragua 32.699,08 MUNICIPAL
  Ampliació del Centre de Formació Professional de Carice (Haití) Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Haití 4.400,00 MUNICIPAL
  Construcció de dues bombes manuals per proveir d'aigua potable l'institut i la prefectura tribal o chefferie de Bakou (Camerun) Ajuntament de Viladecans Camerun 11.000,00 MUNICIPAL
 • Educació per al desenvolupament
  Projecte d'educació
  Projectes d'educació per al desenvolupament
  Amb el convenciment que el treball conjunt entre administracions i ONGD permet obtenir resultats més eficients en l'educació per al desenvolupament, l'AMB ha donat suport a 12 iniciatives sorgides des dels ajuntaments i ONGD metropolitans tot fomentant-ne la concertació amb lideratge públic (administració) o privat (ONGD).

  Les actuacions d'educació per al desenvolupament, d'acord amb els objectius de gestió previstos al Pla director de cooperació, s'han canalitzat mitjançant dues convocatòries de subvencions (2012-2013 i 2014), amb el resultat de nou projectes concertats entre municipis i ONGD i una aportació total de 300.000 €. També s'han signat convenis de col·laboració amb ajuntaments i altres entitats per impulsar tres projectes de difusió de la defensa dels Drets Humans, la visualització del lideratge femení i la formació per a tècnics municipals a l'Amèrica Llatina, amb una aportació total de 72.997 €.

  En un entorn en què la cooperació al desenvolupament s'ha vist qüestionada per alguns resultats internacionals i per la crisi econòmica, les convocatòries de subvencions de l'AMB s'han articulat amb el doble enfocament de continuar sensibilitzant la ciutadania sobre les desigualtats i injustícies internacionals i alhora generar una eina de suport als ajuntaments metropolitans que contribueixi a retre comptes de les actuacions dutes a terme i dels resultats obtinguts amb aquesta política pública.

  A més, l'AMB ha continuat donant suport als projectes seleccionats i avaluats pel grup del personal de l'AMB 0,7 i +, amb una aportació total de 49.101 €. Per acord recollit en els convenis laborals de l'AMB, l'aportació que realitzen els treballadors/es es duplica amb la quantitat aportada per la institució. Aquesta actuació representa un esforç de gestió i seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i, per a l'AMB, també suposa una actuació d'Educació per al desenvolupament que contribueix a la sensibilització i difusió en pro de la cooperació.

  PROJECTE EpD (INICIATIVA INDIRECTA O CONCERTATS) LIDERAT PER LLOC D'EXECUCIÓ APORTACIÓ AMB (en €) PROCEDIMENT
  Solidaritat inter(nacional) transformadora entre i per les dones. Especialment sobre la feminització de la pobresa i la ciutadania econòmica de les dones, en els municipis i amb ells Cooperacció Municipis de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet 19.813 Convocatòria EpD 2012-2013
  10es Jornades de Sensibilització: Construïm Bio-Civilització IMAGO Municipis de Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès 32.000 Convocatòria EpD 2012-2013
  Foment de la sensibilització i l'educació per al desenvolupament entre el jovent Fundació Solidaritat UB Municipis de Cornellà de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet 31.948 Convocatòria EpD 2012-2013
  El dret humà a l'aigua i al sanejament Enginyeria Sense Fronteres Municipi del Prat de Llobregat 32.000 Convocatòria EpD 2012-2013
  20 anys d'agermanament, 20 anys de cooperació santboiana Ajuntament Sant Boi de Llobregat Municipi de Sant Boi de Llobregat 32.000 Convocatòria EpD 2014
  Transversalització del dret a l'alimentació als centres educatius de Sant Boi de Llobregat Desos, Opció Solidària Municipi de Sant Boi de Llobregat 31.590,00 Convocatòria EpD 2014
  CONREA: Què és i que fa la cooperació al desenvolupament de Viladecans a Senegal Fundació Solidaritat UB Ajuntament Municipi de Viladecans 31.848,00 Convocatòria EpD 2014
  Jornades "Àrees protegides, biodiversitat i comunitats: aprenent de les experiències de conservació a l'Àfrica" Centre d'Estudis Africans - CEA Municipi de Sant Just Desvern 28.010,00 Convocatòria EpD 2014
  Les veus de l'aigua Aigua per al Sahel Municipi de Santa Coloma de Gramenet 9.000,00 Convocatòria EpD 2014
  Ciutats Defensores dels Drets Humans Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Municipis de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels, Viladecans, Gavà, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès i Lliçà de Vall 19.997,30 Conveni col·laboració
  Amèrica és Femení Casa Amèrica Barcelona 33.000,00 Conveni col·laboració
  Taller formatiu per a tècnics municipals sobre àrees metropolitanes CIDEU Barcelona 30.000,00 Conveni col·laboració
  7 projectes seleccionats i avaluats pel grup de treballadors i treballadores de l'AMB 0,7 i + Entrepobles, Intermon-Oxfam
  Setem Catalunya
  Pau i Solidaritat
  Fundació Món-3
  Cooperacció
  Casa Haití
  Nicaragua, Equador, Marroc, Hondures, Mauritània, Guatemala, El Salvador i Haití 49.101,22 Acord direcció AMB i comitè d'empresa
 • Ajuda humanitària i emergències
  Fins el 2013, i en el marc de l'anterior Pla director 2007-2010, la contribució a l'ajuda humanitària i d'emergències s'ha continuat fent a proposta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). S'ha participat en dues campanyes del 2011 amb una aportació total de 65.000 €.

  Des del 2013, amb el Pla director de cooperació 2013-2016, i seguint les orientacions del nou model de cooperació per tal de millorar l'eficàcia d'aquesta política pública, l'AMB ha prioritzat la concentració de recursos en projectes en què pogués aportar un valor afegit gràcies a la seva especialització, per davant de campanyes d'emergència on hi ha altres actors més capacitats.

  Tanmateix, en algunes zones prioritàries d'actuació segons el Pla director vigent, com l'Àfrica Occidental, no s'han pogut articular projectes en àrees de competència de l'AMB pel fet que les administracions locals s'han vist obligades a focalitzar tots els seus esforços en resoldre la crisi sanitària ocasionada per l'ebola. En aquestes circumstàncies, el Consell Metropolità de Cooperació per al Desenvolupament, emparat en el compromís que es desprèn del Pla d'actuació metropolità 2011-2015, ha aprovat per unanimitat donar el suport econòmic proposat pel FCCD destinat a pal·liar els efectes de la crisi sanitària de l'ebola a Sierra Leone per un valor de 27.000 €.

  TÍTOL PROJECTE LIDERAT PER LLOC D'EXECUCIÓ APORTACIÓ AMB (en €) ANY
  Projecte 2386. Resposta als efectes de la crisi humanitària als països del Corn d'Àfrica. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Etiòpia, Somàlia, Kenya i Djibouti 35.000,00 2011
  Campanya d'emergència 2409. Destinada a pal·liar els efectes de l'emergència a Centreamèrica per la tempesta tropical 12. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament El Salvador, Nicaragua i Guatemala 30.000,00 2011
  Projecte 2732. Suport al St. John of God Catholic Hospital de Mabesseneh-Lunsar (Sierra Leone) per fer front al brot de febre hemorràgica per virus d'ebola (FHVE). Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Sierra Leone 27.000,00 2014
 • Projectes de cooperació al desenvolupament directa
  treballs de rehabilitació
  Rehabilitació urbana a quatre barris populars de Managua
  Els projectes de cooperació directa que s'han impulsat durant el mandat s'han centrat en els objectius estratègics següents :
  • Contribució a la millora de la gestió i el tractament dels residus.
  • Promoció del dret a l'aigua, al seu accés universal i a la millora de la gestió integral del cicle de l'aigua.
  • Contribució a la planificació de la mobilitat urbana.
  • Suport a la millora de les capacitats institucionals i de gestió de les regions metropolitanes mitjançant l'acompanyament i l'enfortiment institucional de governs d'àmbit metropolità que afavoreixin el treball intermunicipal i la gestió mancomunada de serveis.
  Tots ells comparteixen l'objectiu de crear condicions favorables per a un desenvolupament humà sostenible.

  Aquestes actuacions, executades d'acord amb plans de treball anuals amb seguiment setmanal, a banda de comptar amb les contribucions pressupostàries de l'AMB, han estat possibles gràcies a la incorporació de tècnics metropolitans de diferents àmbits que han posat els seus coneixements i expertesa al servei dels projectes, tot garantint la transferència de coneixement en ambdós sentits.

  TÍTOL PROJECTE EXECUTAT CONJUNTAMENT AMB LLOC D'EXECUCIÓ APORTACIÓ AMB (en €) ANY
  Ressourcerie (taller d'artesans recicladors) Alcaldía de Managua Managua, Nicaragua 108.750,00 2011-2013
  Seguiment i consolidació de les empreses i infraestructures creades en el marc del projecte RESSOC (2014) Consejo de alcaldes de San Salvador COAMSS-OPAMSS Area Metropolitana de San Salvador, El Salvador 150.000,00 2014
  Seguiment i consolidació de les empreses i infraestructures creades en el marc del projecte RESSOC (2015) Consejo de alcaldes de San Salvador COAMSS-OPAMSS Area Metropolitana de San Salvador, El Salvador 42.666,00 2015
  Seguiment i consolidació de les empreses i infraestructures creades en el marc del projecte RESSOC (2014) Alcaldía de Managua Managua, Nicaragua 90.278,56 2014
  Seguiment i consolidació de les empreses i infraestructures creades en el marc del projecte RESSOC (2015) Alcaldía de Managua Managua, Nicaragua 42.000,00 2015
  Aguas Compartidas: Gestió urbana per a l'organització integral dels recursos hídrics (2014) Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa Región Trifinio centroamericano, Guatemala, Hondures i El Salvador 160.000,00 2014
  Aguas Compartidas: Gestió urbana per a l'organització integral dels recursos hídrics (2015) Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa Región Trifinio centroamericano, Guatemala, Hondures i El Salvador 42.565,60 2015
  Suport tècnic i logístic a la donació de 26 autobusos a Gàmbia Ministeri de Transports de Gàmbia Conurbació urbana de Banjul 6.000,00 2014-2015
  Consolidació KTC (Centres de Transferència de Coneixements) Medcités Ajuntament de Barcelona/Medcités Sfax (Tunísia) i Al Fahaa (Líban) 40.000,00 2014-2015
 • Gestió de fons cofinançats
  L'experiència positiva del projecte RESSOC, del programa URBAL-III, reconeguda tant pel finançador com pels socis, ha permès reflexionar i definir l'estratègia de l'AMB pel que fa al cofinançament amb fons de la UE com a eina útil per al desplegament de projectes de cooperació metropolitana. Més enllà de l'assoliment dels objectius plantejats, el projecte ha contribuït a seleccionar col·laboradors estables i consolidats en les regions prioritàries i a definir un procediment de treball per a la identificació i selecció de nous socis i la corresponent elaboració de projectes compartits.

  D'aquesta manera durant el període 2011-2015, i amb el suport de l'equip de Relacions Internacionals, s'ha presentat el projecte RESILAB a la convocatòria de la Comissió Europea "Invertir en los ciudadanos: Educación, conocimiento y capacidades. Empleo y cohesión social" el qual, tot i obtenir bona puntuació, finalment no va ser seleccionat.

  Per la seva banda, el projecte de l'AMB "Cuenca trinacional Río Lempa: Gobernanza integrada y adaptación al cambio climático" ha estat preseleccionat en el marc de la convocatòria "WATERCLIMA-LAC: Programa regional de gestión de cuencas y áreas costeras en el contexto del cambio climático en América Latina y el Caribe". Aquest projecte té un pressupost de 3.060.905 € i ha estat possible gràcies al treball previ i a l'aliança estratègica amb el soci Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa amb qui l'AMB té un conveni de col·laboració per donar suport a la gestió mancomunada de l'aigua en la regió del trifini d'Hondures, Guatemala i El Salvador.

  Més informació
  Projecte RESSOC: ecogestió de residus
  Web del projecte RESSOC
 • Programa autobusos
  autobussos
  Cessió d'autobusos amb criteris solidaris
  En virtut d'un conveni marc de col·laboració subscrit l'any 2009, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han compartit els seus respectius programes de donacions de béns materials amb criteris solidaris, consistents principalment en vehicles que causen baixa de la seva flota activa i que es troben en un estat correcte de funcionament i conservació, propi de la seva antiguitat i ús.

  En aquest mandat, en coordinació amb l'estructura tècnica de TMB i de l'àrea de mobilitat de l'AMB, s'ha definit un protocol per a l'avaluació de les sol·licituds que es reben. Cal subratllar que s'ha posat especial atenció en la documentació que han de presentar les entitats o institucions sol·licitants de cara a garantir tant la viabilitat tècnica i econòmica del servei a prestar com el manteniment dels vehicles en el país de destí.

  Per la seva dimensió i complexitat, destaca la donació de 26 autobusos estàndard cedits per TMB per a un projecte de transport escolar que connectarà la ciutat gambiana de Banjul amb cinc localitats de la seva àrea metropolitana, impulsat pels ministeris de Transports i d'Educació de la República de Gàmbia. Un aspecte innovador d'aquest projecte és l'intercanvi tècnic que s'ha realitzat en la fase prèvia al trasllat del autobusos al seu destí. En primer lloc es va efectuar una visita tècnica a Banjul per avaluar la situació de les infraestructures i el nivell de competència tècnica per al manteniment dels vehicles. Posteriorment, els tècnics gambians van realitzar una estada a Barcelona per rebre la formació pertinent. Així mateix l'AMB s'ha compromès a fer una aportació econòmica de 6.000 € per comprar peces, accessoris i recanvis que puguin ser necessaris i a realitzar un seguiment mensual de l'execució del projecte durant el primer any.

  ENTITAT SOL·LICITANT DONANT LLOC DE DESTINACIÓ NÚM. I TIPUS DE VEHICLE/S FINALITAT ESTAT / DATA DE RECEPCIÓ
  Fundació La Pau Solidària
  TMB
  Garawoll (Gàmbia) 1 autobús estàndard Transport escolar i comunitari agost de 2012 
  Fundació Akwaba TMB Bouaké (Costa d'Ivori) 1 autobús estàndard Bus ambulant com a servei de biblioteca i ensenyament de la lectura 20/04/2012
  Itran, Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí TMB Comuna de Sahel
  (província de Larraix, Marroc)
  1 autobús estàndard Transport escolar, activitats formatives, esportives, culturals i socials d'interès comunitari 08/11/2011
  UNIACC, Units en l'Acció TMB Yaundé (Camerun) 1 microbús Transport escolar per activitats formatives i culturals 14/09/2012
  Ajuntament de Montcada i Reixac TMB Tetuan (Marroc) 1 autobús Transport escolar alumnes amb discapacitat 01/12/2011
  Ajuntament de Montcada i Reixac TMB Alcaldies municipals  de Panchimalco y de Tapalhuaca
  (El Salvador)
  2 autobusos estàndard Transport escolar i altres activitats d'interès comunitari 30/12/2011
  Alcaldía de Managua TMB Managua (Nicaragua) 1 microbús Execució d'activitats del projecte «Emprendedurismo Social y Ecogestión de Residuos Urbanos (RESSOC)» gestionat per l'Alcaldía de Managua 01/10/2011
  Alcaldía de San Salvador TMB San Salvador (El Salvador) 2 autobusos estàndard Transport alumnes del Centre de Formació Laboral i pla de promoció de visita a mercats. desembre de 2011
  Alcaldía d'Ayutuxtepeque Ajuntament i Serveis Funeraris de l'Hospitalet de Llobregat Ayutuxtepeque (El Salvador) 1 furgó funerari Prestació de serveis funeraris al municipi 29/11/2011
  Assotiation Hanan pour la protection des enfants handicapés (a través de l'Ajuntament de Montcada i Reixac) TMB Tetuan, Marroc 1 autobús estàndard Transport escolar per a infants discapacitats 17/01/2013
  Asociación Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE) (a través de l'Ajuntament de Montcada i Reixac)   TMB El Salvador 1 autobús estàndard Readequació de l'autobús com a centre d'informació mòbil per a programes socials de joventut. 13/02/2013
  Municipalidad de Huizúcar (a través de l'Ajuntament de Montcada i Reixac)   TMB Municipi de Huizúcar (El Salvador) 2 autobusos estàndard Transport escolar, activitats formatives, esportives, culturals i socials d'interès comunitari 08/02/2013
  Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba OLIVERAS, S.L. (4) ROSANBUS, S.L. (4) Diferents capitals de província de Cuba 8 autobusos estàndard Transport escolar, activitats formatives i culturals de l'alumnat de les Escoles d'Art 19/07/2013
  Ministeris de Transports i d'Educació de la República de Gàmbia TMB Banjul (Gàmbia) 26 autobusos estàndard Transport escolar recepció prevista per a finals de desembre 2014
  Salesians de Don Bosco de Yaoundé (a través de l'ONGD Units en Acció) TMB Ciutats  de Yaoundé i Ebolowa (Camerun) 2 microbusos Transport escolar Aprovat, pendent de disponibilitat de vehicles
  Secretaria d'Estat per a la Joventut i l'Esport de l'Estat Sahrauí (a través de l'ONGD Conductors Solidaris de Catalunya) TMB Campaments de refugiats sahrauís de Tinduf (Algèria) 4 autobusos estàndard Establir rutes de transport col·lectiu entre els campaments pendent de validació tècnica i signatura del conveni
  Municipalidad de Villa La Angostura (10/06/2014) TMB Villa La Angostura (Argentina) 1 microbús Transport de persones amb discapacitat aprovat, pendent de disponibilitat de vehicle
  Asociación Ait Haddou Cultural y Desarrollo (24/07/2014) TMB COmuna rural d'Ait ben Haddou (Zagora, Marroc) 1 microbús Transport escolar aprovat, pendent de disponibilitat de vehicle
  Municipalitat de Chefchaouen (20/10/2014) AMB Municipi de Chefchaouen (Marroc) 4 autobusos estàndard Establiment d'una xarxa de línies de transport urbà Conveni signat el 24/03/2014. A l'espera dels tràmits d'enviament.
 • Avaluació de la cooperació al desenvolupament 2011-2015
  El Pla director 2013-2016 ha marcat el full de ruta d'una cooperació que s'ha alineat i coordinat amb les prioritats i els actors de la cooperació catalana des de la singularitat metropolitana, ha promogut el municipalisme, ha apostat per la concertació entre els agents metropolitans i s'ha sumat al treball en xarxa a escala internacional.

  Durant aquest mandat, la cooperació de l'AMB s'ha alineat amb les recomanacions i bones pràctiques internacionals pel que fa a la millora de l'eficàcia i la qualitat de la cooperació al desenvolupament i ha avançat en la gestió orientada a resultats que ha permès cada any, des del 2013, elaborar el Balanç anual de les actuacions com a instrument d'avaluació i reflexió que facilita l'elaboració del Pla de treball de l'any següent. Aquesta metodologia de millora ha resultat ser molt positiva en l'acompliment dels objectius estratègics tant de cooperació com de gestió.

  Cal destacar que, més enllà dels objectius plantejats en el Pla director, la gestió de la cooperació al desenvolupament ha permès obtenir resultats positius per a l'AMB i els ajuntaments metropolitans que no estaven previstos i que sovint esdevenen el retorn intangible de la cooperació. En concret, s'han elaborat propostes locals a partir de l'experiència obtinguda en la cooperació directa com, per exemple, el projecte de cooperativa de recicladors de l'Ajuntament de Barcelona, el suport a la rendició de comptes de la política de cooperació municipal, l'accés a la informació de les licitacions en matèria de gestió del cicle de l'aigua a Llatinoamèrica, o la identificació i incorporació de nous socis a xarxes internacionals on l'AMB hi té una implicació especial, com Metropolis.

  Per últim, es vol destacar que el Pla director que s'ha elaborat sobrepassa el període del mandat en un any. Aquesta decisió aprovada pel Consell Metropolità permet garantir la gestió diària de la cooperació amb un marc de referència consensuat, mentre paral·lelament s'enceta el procés participatiu per a l'elaboració del nou Pla director, evitant així la situació de punt mort que es va donar entre els plans directors dels períodes 2007-2010 i 2013-2016.
 • Principals actuacions 2011-2015 en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
  • Aprovació del Pla director de cooperació al desenvolupament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2013-2016.
  • Planificació i priorització de la cooperació metropolitana en els àmbits en els quals l'AMB és competent.
  • Posada en funcionament dels exercicis d'avaluació d'aquesta política pública, així com de la planificació per resultats, mitjançant exercicis de programació alineats amb els objectius del Pla director i vinculats a l'exercici pressupostari.
  • Coordinació amb els ajuntaments metropolitans per a l'execució concertada de projectes.
  • Garantia de participació de l'AMB en xarxes, taules de concertació i espais de coordinació nacionals i internacionals: CGLU, Local-MED, presència regular a diferents grups de treball del FCCD, participació en el nou pla director i en diferents grups de treball de l'estratègia País prioritari Marroc de l'ACCD, etc.
  • Coordinació amb altres administracions i amb actors destacats de la cooperació al desenvolupament a Catalunya de manera periòdica i regulada en alguns aspectes per convenis de col·laboració o acords de compartició d'informació (ACCD, FCCD, Diputació de Barcelona, Ajuntament Barcelona, etc.).
  • Establiment de canals de comunicació regulars i flexibles amb els departaments i organismes de l'AMB, així com coordinació estable i constant amb l'equip de Relacions Internacionals que ha possibilitat la transferència de coneixement amb els socis i l'articulació de propostes per optar a finançament de la UE.
  • Finalització amb èxit, reconegut per la UE, del projecte RESSOC del programa URBAL-III i contribució a l'elaboració de dos projectes en dues convocatòries diferents de la UE.