Cicle integral de l'aigua

Qualitat, accés universal i garantia de subministrament

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

L'aigua és un bé escàs i apreciat que demana una gestió acurada per garantir-ne la qualitat, l'accés universal i la sostenibilitat de l'abastament.

Aquests objectius requereixen, sobretot en territoris densament poblats, una concepció integral del cicle de l'aigua que sigui capaç de diferenciar entre els usos (reg, industrial, aigua potable, etc.) i que incorpori una perspectiva global de la captació, potabilització, depuració i usos de l'aigua. Així, l'any 2013, amb l'objectiu de potenciar la gestió integral del cicle de l'aigua i de continuar millorant el servei, s'ha creat l'empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua.

Durant els darrers anys s'han ampliat l'àmbit territorial i el nombre d'usuaris que reben servei per part de la nova administració metropolitana, amb la incorporació dels municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló. Al mateix temps, el 2013 s'ha aprovat el Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua, on es recullen, en un sol document, els temes relatius al subministrament d'aigua i sanejament en alta, al subministrament d'aigua no potable, al règim aplicable en situacions d'excepcionalitat o sequera i a les mesures d'eficiència o estalvi d'aigua.

Més informació
Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua
instal·lació d'aigua
La gestió del cicle integral de l'aigua a l'entorn metropolità requereix d'una forta dotació d'infraestructures
Les fonts metropolitanes de subministrament d'aigua potable són principalment superficials i subterrànies i, en menor mesura, l'aigua procedeix també de la dessalinitzadora del Prat.

La darrera gran sequera i la conscienciació ciutadana sobre la falta de recursos hídrics han fet que el consum domèstic segueixi la mateixa tendència a la baixa dels darrers anys i se situï en valors propers als 102 litres per habitant i dia.

Des de l'AMB s'han intensificat les mesures per aconseguir que les companyies subministradores donin un bon servei de distribució d'aigua als usuaris i realitzin actuacions a la xarxa per tal d'impulsar-ne el bon rendiment, que es troba en valors superiors al 80%. Les actuacions de manteniment, la substitució de canonades malmeses, els equips cercafuites i el control més automatitzat de la xarxa són alguns dels factors que intervenen en aquesta millora del rendiment.  


Més informació
L'abastament d'aigua a l'àrea metropolitana
 • Projecte Waterloss
  L'AMB ha participat en el projecte europeu Waterloss (programa MED Europeu), l'objectiu del qual era fer recerca i definir noves propostes per reduir les pèrdues en la xarxa de subministrament d'aigua de les ciutats i contribuir així a la millora del seu rendiment i del servei prestat a la ciutadania.

  Més informació
  Waterloss
 • Tarifes socials i ecològiques
  L'any 2013, per protegir els usuaris més vulnerables, l'AMB ha aprovat les tarifes socials i ecològiques de subministrament d'aigua potable de manera que el preu pel consum de l'aigua sigui proporcional als condicionants econòmics i socials dels usuaris. A més, el 2014 aquestes tarifes s'han complementat amb l'aprovació d'un protocol d'actuació per evitar els talls de subministrament a tota la ciutadania que no pugui fer front a la factura de l'aigua.

  Amb aquestes actuacions, unides a les partides pressupostàries habilitades pels ajuntaments i per les empreses per assistir a les persones en situacions d'exclusió social, l'AMB ha desenvolupat una política de cohesió social que busca reduir l'impacte de la crisi en l'accés a aquest bé de primera necessitat. Gràcies a aquestes actuacions el nombre de persones beneficiàries ha augmentat de forma molt significativa.


  Més informació
  Bonificacions en el rebut de l'aigua per raons socials i ecològiques
  Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica
El sanejament és un element fonamental per garantir la qualitat ambiental dels rius i del litoral metropolità, i és essencial també per assegurar una gestió més eficient de l'aigua.

El sanejament en alta està constituït, bàsicament, pels grans col·lectors, les depuradores i els emissaris submarins. Des de l'1 d'agost de 2013, EMSSA, empresa pública de gestió directa, ha deixat de fer l'explotació i manteniment del sanejament en alta, funcions que han passat a ser gestionades per l'empresa mixta metropolitana Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua. El canvi ha significat per a l'AMB una intensificació del control de l'explotació tècnica i econòmica de les infraestructures de sanejament metropolità.

estació depuradora
Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) a Montcada i Reixac


També s'ha continuat amb la coordinació de les actuacions vinculades al control de la contaminació, tant amb els ajuntaments metropolitans com amb l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les actuacions més destacables d'aquest mandat són:
 • Incorporació dels col·lectors de Cervelló, Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló a la gestió del sanejament metropolitana (2012).
 • Programes d'eficiència energètica a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Gavà, Montcada, Besòs i Sant Feliu (2013).
 • Reducció de nutrients a l'EDAR de Gavà i Sant Feliu (2013).
 • Implantació de l'eliminació de fòsfor a l'EDAR de Montcada des del juliol del 2014.
Més informació
Sanejament
 • Inspecció i control ambiental
  Per garantir un funcionament correcte de les depuradores és necessari controlar els abocaments d'aigües residuals que hi fan les indústries ubicades al territori metropolità.

  Per portar a terme aquest control, des de l'any 2011, i coincidint també amb la implementació de la ISO 9001, s'ha implantat un sistema de gestió centralitzada de la contaminació, mitjançant la integració de processos (inspeccions, xarxa de sanejament i episodis de contaminació) i el control continu de la qualitat de l'aigua residual (estacions de qualitat).

  Per al control continu, l'AMB disposa de tres estacions de qualitat d'elevada operativitat que funcionen les 24 hores del dia i estan equipades amb sensors de conductivitat i captadors automàtics refrigerats. Hi ha dues estacions al sistema de Sant Feliu, totalment consolidades a partir del 2011; la tercera es troba al sistema Prat de Llobregat i s'ha posat en marxa el 2014. Aquesta darrera és mòbil i permet un canvi d'ubicació en funció de la qualitat de les aigües residuals que passen pels col·lectors en cada moment.

  Inspeccions i controls anuals de la xarxa de sanejament en alta
  Mostres a la xarxa de sanejament  450
  Mostres a indústries  545
  Inspeccions a indústries  900
  Episodis / alarmes   20
Tres de les set depuradores metropolitanes tenen un tractament posterior de regeneració que permet la reutilització de l'aigua depurada. En termes generals, en l'actualitat es reutilitza al voltant del 3% de l'aigua depurada, que es destina principalment a usos ambientals i al manteniment de zones humides. 

La gestió integral del cicle de l'aigua és una garantia del futur desenvolupament d'aquesta aigua per a usos no potables i representarà un increment del percentatge d'aigua regenerada i reutilitzada.

A l'àrea metropolitana de Barcelona es fan servir prop de 3 hm3/any d'aigua freàtica per a usos com el reg de parcs i jardins o la neteja de carrers. Amb l'actual gestió integral, es podrà donar un impuls a la utilització d'aquestes aigües.

Més informació
Reutilització de l'aigua depurada
Les actuacions relacionades amb la prevenció d'inundacions al territori metropolità formen part del Pla director d'aigües pluvials. Entre altres accions, el Pla preveu la construcció de col·lectors, basses de laminació i dipòsits de retenció que fan possible, entre tots, gestionar els episodis de pluja intensa.

Durant aquest període, s'ha continuat amb els treballs previstos en el Pla director, com ara l'explotació i manteniment de la Bassa de laminació de Sant Llorenç situada als termes municipals de Viladecans, Gavà i Sant Climent de Llobregat, així com del dipòsit de retenció d'aigües pluvials de l'Estrella, al municipi de Badalona.

Més informació
Pla Director d'Aigües Pluvials
treballs al laboratori
Treballs al laboratori de l'AMB per a l'anàlisi de mostres ambientals
El laboratori, que dóna suport tècnic a l'AMB en tot allò relacionat amb l'anàlisi de mostres ambientals, té el reconeixement de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) en els àmbits d'aigües residuals, continentals, regenerades i de lixiviats naturals i també en l'àmbit de l'anàlisi de mostres de contaminants atmosfèrics. A més, amb el compromís d'impulsar un model de gestió ambiental sostenible, també és auditat de forma periòdica d'acord amb l'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Històricament, les mostres analitzades al laboratori provenien majoritàriament del control del sistema de sanejament, de les inspeccions d'abocaments industrials o de la vigilància ambiental dels dipòsits controlats i de les plantes de tractament de residus. En aquests darrers anys, però, han augmentat les campanyes de control de la qualitat dels sorrals infantils dels parcs metropolitans i les analítiques d'aigua freàtica per al reg dels esmentats parcs.

Amb l'objectiu d'impulsar la reutilització de les aigües residuals regenerades, el laboratori de l'AMB participa com a soci en el projecte ENSAT, un nou projecte LIFE+ finançat per la Unió Europea i coordinat per CETaqua. Dins d'aquest projecte, iniciat el 2013 i de tres anys de durada, s'avalua la capacitat de diverses metodologies de tractament tècnicament avançades (membranes d'osmosi, filtres de carbó nanoestructurat, ultrafiltració) per obtenir aigua de qualitat que compleixi amb els requisits exigits en diversos usos industrials.

Més informació
Laboratori de l'AMB
Projecte ENSAT