Finalitza el projecte Waterloss

| Subject: AMB - Institutional

El projecte Waterloss segueix la Directiva Marc sobre l'Aigua de la Unió Europea per tal de desenvolupar una política integrada i sostenible de la gestió d'aquest recurs i s'inclou dins el programa MED de cooperació territorial europea.


El passat 31 de maig va finalitzar el projecte Waterloss, un programa per reduir les pèrdues d'aigua en la xarxa de subministrament dels municipis en el que han participat sis països mediterranis.

Waterloss té com a principal objectiu reduir el consum de recursos hídrics, millorar el rendiment de la xarxa de subministrament municipal d'aigua i oferir un millor servei als ciutadans. Aquest projecte, que s'inclou dins el programa MED de cooperació territorial europea, s'ha centrat especialment en els països mediterranis on l'escassetat i la baixa qualitat de l'aigua potable han esdevingut en els darrers anys problemes greus.

En el programa hi han participat organismes de nou municipis d'un total de sis països de la mediterrània: Kozani (Grècia), Baó, Argelers, Tuïr i Lodeva  (França), Nicòsia a Xipre), Velenje (Eslovènia), Castellbisbal (Espanya) i Melitodi Napoli (Itàlia). Al llarg de l'aplicació de Waterloss, que ha tingut una durada de tres anys, totes les àrees han recollit informació, han calculat els balanços hídrics de les xarxes de subministrament, han quantificat els indicadors i han emprat l'eina DSS (De¬cision Support System, eina de suport a la presa de decisions) per obtenir les mesures que hauran d'aplicar per disminuir les pèrdues d'aigua a les respectives xar¬xes, la qual cosa les farà més eficients.

La cooperació conjunta i simultània dels participants ha permès comparar les diferents xarxes d'abastament i, per tant, les pèrdues d'aigua de les diferents àrees pilot. Aquestes comparacions van demostrar que algunes d'elles són més eficients que d'altres, la qual cosa hauria d'afavorir l'intercanvi i la cooperació tècnica entre els 6 socis i, de forma més àmplia, entre cada soci i la seva companya local d'abastament d'aigua.

Prova: $provaURL