Espai públic

Vertebració territorial mitjançant projectes i obres a l'espai públic metropolità

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectius bàsics vertebrar i cohesionar el seu territori, dotar-lo de serveis compartits i prestar assistència tècnica als municipis que en formen part. En definitiva, contribuir al bon funcionament de la ciutat metropolitana i a la qualitat de vida dels seus habitants. Per assolir aquests objectius, l'administració metropolitana compta amb personal altament especialitzat, amb mitjans tècnics i amb les eines necessàries per a completar tot el cicle de transformació del territori, cosa que permet abraçar el procés complet de la gestió i garantir-ne els resultats.

El període 2011-2015 s'ha caracteritzat per l'ambient de crisi econòmica que sortosament no s'ha traduït en una pèrdua d'il·lusió dels ajuntaments (s'han rebut mes de 650 peticions d'assistència) ni en una minva de la capacitat d'inversió, projecció i execució d'actuacions per part de l'AMB, ja que s'han mantingut i ampliat els plans d'inversions metropolitans.

La Direcció de Serveis de l'Espai Públic ha assumit el conjunt dels projectes impulsats per l'AMB en aquest àmbit, ja siguin de promoció pròpia, municipal o d'altres administracions. Pel que fa als projectes de regeneració dels rius i rieres metropolitans, els impulsa el Servei d'Espais Fluvials i Projectes Especials de l'AMB.

Les actuacions executades comprenen des de grans obres de caràcter territorial fins a d'altres d'àmbit local, i es concreten en:
 • Carrers, parcs, places i passeigs marítims.
 • Equipaments.
 • Gestió de les 40 platges metropolitanes.
 • Creació i manteniment d'una xarxa de 40 parcs metropolitans.
 • Gestió dels grans espais naturals de Collserola i la serralada de Marina.
Entre aquestes actuacions, els projectes i obres a l'espai públic exterior són d'especial rellevància a causa de la funció que desenvolupen en el foment de la cohesió social. La millora constant d'aquests espais és una de les tasques fonamentals dels ajuntaments i de l'AMB i inclou tant la remodelació o nova construcció de carrers i places com la gestió i manteniment dels grans espais lliures: els parcs i les platges.

Més informació
Espai públic
Plans d'inversions metropolitans
Parcs
Platges
Espais fluvials
Durant el període 2011-2015 s'han incrementat les sol·licituds de projectes i obres d'espai públic per part dels ajuntaments metropolitans: s'han tramitat 442 peticions, tot i que ha disminuït la grandària de les intervencions.

accés públic adaptat sota el traçat ferroviari
Jordi Surroca
Rambla Lluch, a Gavà. Accés públic adaptat sota el traçat ferroviari | Fotografia: Jordi Surroca
Tots els projectes d'espai públic impulsats per l'AMB comparteixen determinats objectius i valors:
 • Reforçar la cohesió social.
 • Dotar tots els espais del territori metropolità de la mateixa qualitat que els espais centrals.
 • Treballar i rehabilitar els espais marginals i fronterers.
 • Millorar la connexió entre barris.
 • Treballar a totes les escales, tenint cura del detall.
Les 442 actuacions de l'AMB en l'àmbit de l'espai públic es poden agrupar de la manera següent:
 • 314 actuacions en espais urbans dels 36 municipis.
 • 92 actuacions en espais lliures i parcs metropolitans.
 • 10 actuacions en espais fluvials.
 • 10 actuacions en passeigs marítims i platges.
 • 9 carrils bici.
 • 7 ponts i passeres.
Carrer d'Austràlia, a Badalona
Carrer d'Austràlia, a Badalona | Fotografia: Adrià Goula


 • Passeigs marítims
  palmeres passeig marítim
  Adrià Goula
  Urbanització del nou tram del passeig marítim de Badalona, entre el carrer del Mar i el moll Nova Marina | Fotografia: Adrià Goula


  Des de la dècada de 1980 l'AMB desenvolupa un seguit de projectes costaners per estendre i completar el passeig marítim metropolità, en estreta col·laboració amb els ajuntaments i el ministeri competent (actualment, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient). L'objectiu és posar en valor les característiques mediambientals del litoral metropolità i fer-les compatibles amb la seva utilització per part de la ciutadania, amb actuacions com:
  • Millora de l'accessibilitat de les platges.
  • Implantació de més serveis a les platges, com ara dutxes, sanitaris i zones de jocs infantils.
  • Ordenació de les guinguetes.
  • Creació d'espais destinats a aparcament.
  • Implantació de carrils bici.
  Del període 2011-2015, destaquen tres intervencions, amb un total de 2.800 metres lineals, d'un alt valor paisatgístic i de qualitat urbana:
  • Badalona. S'han acabat les obres del Passeig Marítim en el tram entre la Rambla de Mar i la Nova Marina. En destaca la recuperació d'un amplíssim tram de platja (Pont del Petroli), d'una longitud de 1.200 m. (Inversió Ministeri i AMB)
  • Montgat. S'ha construït la primera fase del carrer del Mar, de 500 m de llarg, en l'àmbit de la Torre de Guaita, entre el Turó i la llotja de pescadors. S'ha ampliat i urbanitzat l'espai disponible per a passeig, amb una secció polivalent per a ciclistes i vianants que es pot continuar estenent en fases posteriors. (Inversió AMB i Ajuntament)
  • Castelldefels. S'ha iniciat la construcció de la tercera fase del Passeig Marítim, de 1.100 m de llarg, amb un projecte que regularitza l'amplada del passeig existent, incorpora un carril bici, millora la plantació de palmeres i consolida la vegetació. (Inversió Ministeri i AMB)
 • Espai públic i petjada ecològica
  L'AMB, en coherència amb les directives europees i el Pla d'actuació metropolità (PAM), ha iniciat amb la col·laboració de l'ITEC els estudis necessaris per a la quantificació de la petjada ecològica de les activitats de construcció que executa, tant en termes d'energia com d'emissions de carboni, amb la voluntat de reduir l'impacte ambiental i la despesa energètica.

  En concret s'han elaborat tres estudis:
  • Guia dels materials de construcció amb major impacte associat.
  • Estudi comparatiu de l'impacte de diferents solucions constructives habituals.
  • Metodologia per establir la quantitat d'emissions en els processos constructius de l'AMB i aplicació a diverses tipologies de projectes.
  D'acord amb els resultats obtinguts, durant el pròxim mandat es redactarà un codi de bones pràctiques que establirà compromisos per a la reducció de l'impacte ambiental de les obres executades i mesures estratègiques perquè les noves construccions disminueixin el consum d'aigua i l'emissió d'elements contaminants durant la seva vida útil.
 • Control de qualitat i "Llibre de l'edifici"
  L'experiència acumulada a l'AMB en l'execució d'obres i en la seva gestió posterior ha posat de manifest que cal estar atent a totes i cadascuna de les fases del procés constructiu –programa, projecte, construcció, gestió i manteniment– si es vol garantir la qualitat en el servei.

  En el cas de les obres s'ha pogut comprovar que els protocols de control de qualitat habituals i normatius no són garantia suficient per a evitar que no puguin aparèixer patologies posteriors, molt especialment en obres d'edificació. Per minimitzar aquesta possibilitat, s'han definit i assolit uns primers objectius, que consisteixen en:
  • Sistematitzar el control de materials, d'assaigs i d'execució de totes les obres. A més de comptar amb la col·laboració d'empreses externes especialistes en aquesta matèria, s'ha fomentat l'especialització del propi departament d'obres. S'han afegit, als assaigs obligatoris fixats per la normativa, un seguit d'assaigs opcionals i controls específics addicionals que s'ha demostrat que eren convenients per a evitar patologies poc comunes, així com precaucions a incorporar en la fase de disseny.
  • Elaborar el manual d'ús i manteniment de totes les obres. Per tal de fer un traspàs correcte de les obres realitzades als ajuntaments, s'ha generalitzat la redacció del document "Llibre de l'edifici" per a tots els equipaments fets per l'AMB, amb la intenció de facilitar i promoure la cultura del manteniment i de crear a mig termini una base de dades que orienti projectes futurs. El "Llibre de l'edifici", que en una primera fase es va implantar als edificis d'habitatges, s'aplica en l'actualitat a totes les edificacions i en el futur es farà extensiu a la resta d'obres.
La qualitat del mobiliari té una relació directa amb la de l'espai públic en el que s'instal·la i ha de tenir característiques resistents, de fàcil manteniment i amb altes prestacions. 

modul bicibox
Mòdul de Bicibox a Cornellà de Llobregat
L'AMB ha estat completant la utilització de mobiliari de qualitat contrastada produït per fabricants de prestigi amb el disseny propi d'elements, tant per a carrers i places com per a platges, parcs i espais fluvials. D'aquesta manera el catàleg dels productes i elements dissenyats per l'AMB –que han merescut distincions i premis– ha tingut un fort impuls en aquest mandat:
 • Finalització de la sèrie d'elements o mòduls de platges.
 • Aparcabicicletes per a platges.
 • Mòduls de Bicibox.
 • Balises autònomes.
 • Pals de megafonia intel·ligents.
 • Contenidors semisoterrats per a platges.
 • Separadors de carril bici.
 • Lluminàries.
 • Senyalètica de la xarxa de parcs metropolitans.
 • Senyalètica del riu Llobregat.
 • Senyalètica de platges (en revisió).
També s'han dissenyat nous jocs de platja com el korfbal (conjuntament amb la Federació Catalana de Korfbal) i les porteries de futbol.  

Tots aquests dissenys han estat fets directament pels tècnics de l'AMB amb la col·laboració puntual de dissenyadors i empreses externes. Progressivament, als nous dissenys s'hi van incorporant noves tecnologies, com succeeix amb la columna Paral·lel o amb els pals de megafonia intel·ligents.

Més informació
Innovació a l'espai públic
 • Projecte de senyalització dels parcs
  El Projecte de senyalètica de parcs metropolitans es va redactar el 2013 i s'ha implementat a partir del 2014. Dóna resposta a la doble necessitat de dissenyar un sistema homogeni de senyalització per a la totalitat dels 40 parcs de la xarxa de parcs metropolitans i de generar una identitat visual potent que transmeti la idea d'una oferta d'espai públic conjunta. El projecte defineix, doncs, una senyalització eficient per als usuaris capaç de respectar la peculiaritat o singularitat, la diferència d'ubicacions, tipologies i dissenys de cada un dels parcs, sense perdre de vista el compromís d'homogeneïtzació de la solució adoptada.

  La proposta desenvolupa tant la solució industrial com la gràfica per a tots els senyals i defineix el llibre d'estil que permet la implementació progressiva del projecte a cadascun dels parcs. Els senyals dissenyats són bàsicament de tres tipus:
  • Cartells generals situats als accessos dels parcs, que contenen les informacions d'identificació, d'usos i serveis, normes cíviques i elements característics existents a cada parc.
  • Cartells direccionals a l'interior dels parcs, que marquen trajectes i ubicacions de diferents elements.
  • Cartells informatius dins dels parcs, que defineixen instal·lacions, equipaments i elements singulars dels quals es vol donar una informació específica. De vegades informen també de perills i normes d'ús d'elements concrets.
  senyalització del parc
  Senyalització del Parc Riu Llobregat, Bronze en els premis Laus 2013 en la categoria Gràfica aplicada a espais | Fotografia: Jordi Surroca
Corbera de Llobregat
Remodelació dels carrers Major i del Canigó, a Corbera de Llobregat | Fotografia: Adrià Goula
L'AMB realitza tasques de divulgació dels espais metropolitans que gestiona, dissenya i executa. Es pretén així donar a conèixer la gestió i les actuacions realitzades i apropar aquests espais públics als professionals i als ciutadans, fomentant que es coneguin i posant-los en valor. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant la col·laboració amb editorials i mitjans de comunicació, l'edició pròpia de publicacions, la presentació de projectes a premis d'arquitectura i disseny i la producció de material per a presentacions i exposicions.

S'ha editat el quart llibre de la col·lecció Espais Metropolitans, que recull les actuacions realitzades en el període 2008-2012: un conjunt de 40 obres que volen ser una mostra de les realitzacions de l'AMB en l'espai públic metropolità. Les obres presentades es descriuen i s'il·lustren mitjançant fotografies, plànols, una petita memòria i una fitxa tècnica.

La presentació a premis d'arquitectura i disseny és una tasca fonamental per a la divulgació de les obres en l'entorn professional. Alhora, els reconeixements rebuts per algunes obres són un estímul per seguir treballant amb els mateixos criteris de qualitat i servei públic que ja s'apliquen.

Els premis i reconeixements rebuts en l'àmbit de l'espai públic són els següents:
 • Carretera Nacional II, a Montgat. Finalista de la 3a Mostra d'Arquitectura del Maresme 2011 en la modalitat Intervenció en Espais Exteriors.
 • Carrers Major i del Canigó, a Corbera de Llobregat. Seleccionats en el premi Lamp Lighting Solutions 2011, en la categoria Il·luminació urbana i paisatge.
 • Aparca bicicletes RIM AMB. Delta de Plata en els premis Delta 2013 de l'ADI-FAD.
 • Passeig Marítim, a Badalona. Finalista en els premis FAD 2013 en la categoria Ciutat i Paisatge. Seleccionat en el premi Rosa Barba de la 8a Biennal Internacional de Paisatge 2014.
Principals actuacions a l'espai públic 2011-2015

MUNICIPI NOM DE L'ACTUACIÓ FINANÇAMENT
Badalona Passeig marítim desde carrer del Mar fins al port  Ministeri Medi Ambient
Reurbanització carrer de Prat de la Riba i plaça Enric Morera PACT
Pla de carrers: Austràlia, Cuba, Pere Martell, etc. PACT
Pla de places: Lloreda, Pau Casals, Antònia Boada, etc. PACT
Barberà del Vallès Projecte de passera sobre l'autopista AP 7 AT
Carrer del Poeta Maragall PACT
Avinguda del Tibidabo (fases 1 i 2) PACT
Barcelona Projecte del carrer de Pere IV (tram entre els carrers Roc Boronat i Bilbao) AT
Projecte del nou tram de carril bici entre Barcelona i Esplugues de Llobregat AT
Millores a la plaça de Sants AMB
Avinguda del Paral·lel Pla AMB / BCN
Castell de Montjuïc. Supressió de barreres i urbanització Pla AMB / BCN
Passeig de Gràcia. Projecte d'enllumenat Pla AMB / BCN
Begues Estudi de connexió cívica a Mas Ferrer AT
Restauració de la plaça de Camilo Riu Ajuntament
Permeabilitat peatonal de la carretera BV-2041 a la rotonda de Cal Vidu Ajuntament
Castellbisbal Document de criteris d'arranjament del nucli urbà AT
Carrer del Doctor Llarc PACT
Carrer Major (tram entre carrer Gaudí I el carrer del Sol) PACT
Castelldefels Projecte d'ampliació del passeig maritim (tram 2) AT
Passeig marítim (tram Baixador-Botigues)  Ministeri Medi Ambient
Millores dels accessos al parc del Castell PACT
Mobiliari, enllumentat i jardineria al passeig marítim (fase 3) PACT
Cerdanyola del Vallès Ordenació de la plaça del Riu Sec i pas elevat de la Farigola PACT
Carrer del Maresme i plaça d'Andorra, al barri de Cerdanyola 2000 AJ
Plaça del Penedès, al barri de Cerdanyola 2000 AJ
Corbera de Llobregat Col·lectors a Ca n'Armengol, l'Amunt i Can Rigol AT
Nou dipòsit de Malhivern CAME
Cornellà de Llobregat Estudi de l'avinguda dels Alps i eixos verds  AT
Carrers de Salvador Allende, Bellaterra i Catalunya PACT
Carrers de la Miranda, Costa Brava i Mossèn Jaume Solà PACT
El Papiol Pla director d'arranjament del Casc antic AT
Estudi d'acessiblitat al parc del Centre AT
Carrer de la Diputació i passatge de la Pau PACT
El Prat de Llobregat Arranjament del Camí del Sorral entre la carretera C-31 i Sant Boi de Llobregat PACT/FEDER
Plaça de Joan N. Garcia Nieto PACT
Remodelació del carrer de Girona PACT
Esplugues de Llobregat Projecte de l'interior d'illa entre els carrers de Pere Galvany i Hortènsia AT
Projecte del nou tram de carril bici entre els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat AT
Carrers de Lluís Companys, l'Església i Montserrat Roig PACT
Millores als carrers del Molí, M. Quintana, Pelegrí, etc. PACT
Gavà Pas sota les vies a la Rambla de Gavà, a l'alçada del carrer de Salamanca PACT
Reforma de les avingudes del Mar i de Bertran i Güell PACT
La Palma de Cervelló Estudi dels carrers del centre i la zona cultural AT
Projecte del camí cívic de Can Vidal al centre AT
L'Hospitalet de Llobregat Camí de Bellvitge fins al riu Llobregat CAME
Actuacions als carrers Josep Tarradelles, Lluís Companys i Campoamor CAME
Molins de Rei Urbanització del Pati del Palau PACT
Urbanització del carrer de Felip Canalies Ajuntament
Montcada i Reixac Ampliació de la passarel·la sobre el riu Ripoll PACT
Passeig del Riu Ripoll PACT
Montgat Passeig marítim a l'entorn de la Torre de Guaita (fase 1) PACT
Plaça de la Vila i aparcament soterrat PACT
Pallejà Projecte del carrer de Josep Maria de Segarra AT
Ripollet Projecte de la rambla de Sant Esteve PACT
Rotonda del carrer Balmes PACT
Carril bici a la rambla de Sant Jordi i al Parc dels Miradors CAME
Sant Adrià de Besòs Projecte de la plaça del Mercat AT
Carrer València, barri de Sant Joan PACT
Carrer Goya (fase 3), barri Besòs  PACT
Remodelació de carrer Major PACT
Carrer de Girona, barri de Sant Joan Ajuntament
Sant Andreu de la Barca Millores a la carretera de Corbera de Llobregat PACT
Restauració de la Riera de Corbera PACT
Millores de l'enllument públic PACT
Sant Boi de Llobregat Carrer de Francesc Macià (fase 2) PACT
Remodelació dels espais entre blocs del barri Ciutat Cooperativa (fase 1 i 2) PACT
Sant Climent de Llobregat Projecte del carrer Moll AT
Carrer Roureda PACT
Via cívica de Sant Climent de Llobregat a Viladecans PACT
Camí de Can Molins PACT
Arranjament de la plaça de Lluís Companys PACT
Sant Cugat del Vallès Projecte de l'avinguda de Cerdanyola AT
Projecte de remodelació de tres cruïlles a la Floresta Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat Plaça Dicià PACT
Sant Joan Despí Carrer Frederic Casas entre els carrers Major i Catalunya Ajuntament
Carrer d'Àngel Guimerà Ajuntament
Anella verda entre els parcs i les zones verdes PACT
Placeta al carrer de Sant Francesc de Sales Ajuntament
Reforma de la plaça Catalunya PACT
Sant Just Desvern Estudi de la connexió peatonal i vial a Mas Lluí AT
Ordenació dels jardins de la masia de Can Freixes  AT
Urbanització de l'Àrea central  d'equipaments PACT
Sant Vicenç dels Horts Carrers del Bruc, Fundador i Walt Disney Ajuntament
Santa Coloma de Cervelló Plaça de la Constitució PACT
Santa Coloma de Gramenet Reurbanització plaça Mediterrània (fases 1 i 2) PACT
Avinguda de la Generalitat i entorns del mercat Sagarra (fases 1 i 2) PACT
Passeig de Llorenç Serra PACT
Tiana Projecte del barri d'en Gorc AT
Carrer Escalfapé i accés a l'escola bressol de l'Escorxador PACT
Arranjament del carrer dels Vessants PACT
Arranjament interior Bòvila d'en Jordana PACT
Espais entre els carrers Nou de la Virreina i Ciutat Comtal PACT
Actuacions al barri d'en Gosch PACT
Viladecans Projecte d'urbanització de l'accés al CAP 3 dins el parc de la Torre-roja AT
Urbanització de l'entorn del pavelló poliesportiu de la Torre-roja PACT
Carrers del Doctor Reig i Carles Altés PACT
Urbanització de la plaça de la Constitució PACT
Pla de millores als carrers PACT

CAME: Catàleg d'actuacions metropolitanes de l'AMB.
PACT: Programa d'actuacions de cohesió territorial de l'AMB.
FEDER: Fons europeu de desenvolupament regional.
AT: Pla d'assistències tècniques de l'AMB.
Pla AMB / BCN: Programa de col·laboracions en l'àmbit l'espai públic i equipaments del municipi de Barcelona.

Més informació
Veure els projectes, obres i actuacions de l'AMB
Principals actuacions d'espai públic i equipaments 2011-2015