Pla de suport a les polítiques socials 2012-15

El Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015 està dotat amb 30 M€ i ofereix suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d'ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.

façana de cases

El Pla de suport a les polítiques socials municipals esdevé, doncs, el principal instrument que es desplegarà durant el mandat per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de l'AMB: mantenir la cohesió social.

En la preparació tècnica i conceptual d'aquest Pla s'han seguit els principis de solidaritat i cooperació municipals, a més de tenir en compte la pluralitat de situacions socioeconòmiques que esdevenen al territori.

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals està dotat amb 30.000.000 € i es desplegarà a trenta-cinc municipis ja que no inclou el de Barcelona.

Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals

Assignacions

Assignacions municipals 2012-2015
Municipi Assignació (€)
Badalona 4.601.940,00
Badia del Vallès 380.280,00
Barberà del Vallès 621.600,00
Begues 77.160,00
Castellbisbal 192.060,00
Castelldefels 923.880,00
Cerdanyola del Vallès 1.013.280,00
Cervelló 132.360,00
Corbera de Llobregat 196.920,00
Cornellà de Llobregat 1.751.280,00
Esplugues de Llobregat 743.100,00
Gavà 797.100,00
L'Hospitalet de Llobregat 4.878.000,00
Molins de Rei 377.400,00
Montcada i Reixac 678.780,00
Montgat 168.180,00
Pallejà 166.320,00
La Palma de Cervellò 43.740,00
El Papiol 64.620,00
El Prat de Llobregat 1.209.720,00
Ripollet 804.840,00
Sant Adrià de Besòs 775.680,00
Sant Andreu de la Barca 498.840,00
Sant Boi de Llobregat 1.709.280,00
Sant Climent de Llobregat 56.100,00
Sant Cugat del Vallès 913.380,00
Sant Feliu de Llobregat 756.480,00
Sant Joan Despí 506.040,00
Sant Just Desvern 175.740,00
Sant Vicenç dels Horts 575.700,00
Santa Coloma de Cervelló 104.640,00
Santa Coloma de Gramenet 2.678.160,00
Tiana 91.260,00
Torrelles de Llobregat 79.800,00
Viladecans 1.256.340,00
TOTAL 30.000.000,00

Gràfic d'assignacions per municipi:

Bases

Dins el marc legal de referència aplicable als sistemes públics d'atorgament de subvencions, la voluntat d'aquestes bases i directrius és prioritzar el suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d'ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.

Pel que fa a les assignacions dels recursos, s'ha fixat una fórmula de distribució econòmica que finalment proposa atorgar a cada municipi un import total en base a dos criteris:
 1. Índex d'atur ponderat per població.
 2. Renda Familiar Disponible per habitant (aplicat de manera inversa).
 • Administració del pla
  El Consell Metropolità iniciarà el procés d'administració del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015 mitjançant l'atorgament de l'acord d'aprovació de la distribució municipal de les assignacions econòmiques (construïda en base als criteris d'Índex d'atur ponderat per població i Renda Familiar Disponible per habitant) i les seves bases i directrius reguladores.

  Formalitzat l'acord del Consell Metropolità, l'AMB comunicarà als Ajuntaments metropolitans els continguts, bases i directrius del Pla aprovat i convocarà un termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció amb càrrec al 50% de la borsa econòmica assignada a cadascun d'ells.

  Es delega en la Junta de govern els actes de desplegament i execució d'aquesta convocatòria, i es donarà compte al Consell Metropolità dels resultats de l'aplicació de les subvencions atorgades. La convocatòria es formularà dins l'exercici 2012 i serà la primera vinculada amb l'execució del Pla. És prevista una segona convocatòria que es formularà seguint el mateix procediment i a partir de la iniciativa del Consell Metropolità.
 • Actuacions preferents
  La finalitat del Pla és recolzar les accions municipals destinades a incrementar l'ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga duració i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure l'activitat emprenedora i l'autoocupació.

  Considerant aquestes finalitats, es prioritzaran els programes que proposin la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social, i facilitin als participants adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat, especialment en actuacions de proximitat en l'espai públic.
 • Beneficiaris de les subvencions metropolitanes
  La convocatòria anirà adreçada exclusivament als Ajuntaments metropolitans inclosos al quadre d'assignacions econòmiques municipals i per l'import màxim que es determina per a cada convocatòria segons els criteris aprovats pel Consell Metropolità. Les subvencions atorgades per l'AMB dins d'aquest Pla no són incompatibles amb altres subvencions rebudes per a la mateixa finalitat.
 • Obligacions dels ajuntaments metropolitans beneficiaris
  Documentació vinculada

  Annex A. Guia de redacció del projecte
  Annex H. Comunicació d'inici de contractes
  Annex G. Disseny del logotip del Pla Metropolità

  Els programes i projectes que proposin els Ajuntaments metropolitans hauran d'incorporar un informe valoratiu del resultat esperat i la seva repercussió social, considerant els següents aspectes:
  • Nombre de contractes, durada de la relació laboral i jornada de treball.
  • Experiència i pràctica professional que adquirirà cada participant.
  • Accions de formació, informació i orientació laboral del programa.
  • Ús previst de noves tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Cronograma de les activitats.
  • Un informe econòmic del projecte en relació amb el pressupost de la subvenció sol·licitada.
  Igualment seran obligacions dels ajuntaments beneficiaris:
  • Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant l'AMB segons estableixin els seus serveis tècnics, jurídics i econòmics.
  • Comunicar l'inici de les accions vinculades amb el projecte subvencionat, als efectes del procés de selecció dels candidats i del seguiment i avaluació de les accions.
  • Sotmetre's a les actuacions de seguiment i comprovació que dictamini l'AMB sobre les activitats subvencionades, incloses les de naturalesa econòmica i financera.
  • Justificar a l'AMB l'aplicació de les subvencions mitjançant els justificants de les despeses, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació. A tal efecte es conservaran en expedient individualitzat tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  • Proposar qualsevol canvi per endavant que haurà de ser expressament i formal autoritzat per l'AMB.
  • Informar d'incidències relatives a les actuacions subvencionades.
  • Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació, renúncia o compliment parcial del programa subvencionat.
  • Fer constar la col·laboració de l'AMB en totes aquelles activitats, presentacions públiques o materials escrits que esdevinguin vinculats a l'actuació subvencionada.
  • Retornar a l'AMB qualsevol document o informe que es requereixi signat i segellat, en el termini màxim d'una setmana.
 • Requisits i condicions dels programes i projectes
  Que la seva execució afavoreixi la formació i pràctica professional dels desocupats, que es tracti d'actuacions que siguin competència de les entitats locals i que es puguin dur a terme dins el termini màxim de divuit mesos.

  L'esmentat termini màxim fa referència a la totalitat de les accions previstes al programa o projecte municipal. Pel que fa específicament als contractes de treball que es formalitzin com a nous i estiguin vinculats a l'execució del projecte, s'estableix una duració màxima de nou mesos. Aquest termini màxim es podrà ampliar fins a un any, de manera extraordinària i suficientment motivada en relació a les necessitats del programa o projecte municipal.

  Pel que fa al procediment per a la selecció dels treballadors/ores, el gestionarà directament cada Ajuntament d'acord amb la normativa i marc legal aplicables a les entitats locals. En els contractes de treball es farà constar la referència a la subvenció atorgada per l'AMB.

  Que preferentment siguin executats pels ajuntaments metropolitans sol·licitants en règim de gestió directa, sens perjudici de la possibilitat de proposar l'adjudicació de l'execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l'Ajuntament, amb motiu de la seva especialització. En aquest cas serà necessari que l'Ajuntament sol·licitant ho proposi des de l'inici i que l'AMB autoritzi expressament la delegació d'execució del programa o projecte municipal.

  D'altra banda, l'AMB estudiarà la conveniència de subvencionar programes o projectes que tinguin la finalitat d'executar obres, produir o comercialitzar béns i serveis, així com d'altres iniciatives que puguin generar ingressos o puguin derivar en activitats lucratives, en funció de la seva possible repercussió positiva en el teixit productiu local i en la ocupació i promoció econòmica del territori.
 • Termini d'execució de les accions
  El Pla preveu dues convocatòries. La primera durant l'any 2012 i referida al 50% de les assignacions aprovades pel Consell Metropolità. La segona durant 2014 i referida a la resta del Pla.

  Les subvencions atorgades a la primera convocatòria (2012) s'hauran d'iniciar dins de l'any del exercici pressupostari del seu atorgament i quedar completament executades en un termini no superior als 18 mesos.

  Igualment les subvencions atorgades a la segona convocatòria (2014), que s'hauran d'iniciar dins de l'exercici pressupostari del seu atorgament i quedar completament executades en un termini no superior als 18 mesos.

  Terminis d'execució de la segona convocatòria
  • El període per presentar les sol·licituds serà del 1/10/13 al 30/06/14.
  • El termini màxim d'execució dels projectes aprovats serà el 30/06/15.
  • La justificació és única per projecte, i és realitzarà amb un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del projecte.
  • Les subvencions es pagaran d'acord amb els següents trams: 20% a l'aprovació (a partir de gener 2014), 70% durant l'execució del projecte i el 10% restant a la justificació.
 • Import màxim de la subvenció atorgada i conceptes subvencionables
  La subvenció total atorgada per l'AMB a un o més programes i projectes municipals no podrà en cap cas superar l'import total assignat a cada Ajuntament.

  Així mateix, l'AMB subvencionarà fins el 80% de l'import total del pressupost del programa o projecte que hagi estat aprovat d'entre els presentats per l'Ajuntament.

  Als efectes d'aplicació i justificació de les despeses són subvencionables:
  • Els salaris i costos de Seguretat Social derivats de la contractació de persones aturades.
  • Les accions d'informació, orientació o d'altres procediments que facilitin la millora de la posició en el mercat de treball dels demandants d'ocupació.
  • Les accions de informació, motivació, orientació, assessorament o d'altres procediments que facilitin la detecció i dinamització d'iniciatives d'autoocupació i itineraris personals d'inserció.
  • Els costos de vestuari i elements de protecció individuals. Els costos del lloguer de vehicles i maquinària vinculada a l'execució dels programes i projectes.
  • Les indemnitzacions per finalització de contracte temporal.
  • Els costos dels materials fungibles ( fins un import màxim del 10% de les despeses subvencionables totals)
  Així mateix, als efectes d'aplicació i justificació de les despeses no són subvencionables:
  • Les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, el pagament de vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l'activitat laboral.
  • Les despeses que no estiguin inequívocament relacionades amb les accions dels programes i projectes aprovats i, en tot cas, els interessos deutors dels comptes bancaris, les despeses de transaccions financeres, les comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres.
  • Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, les despeses de procediments legals i judicials, els pagaments vinculats amb l'impost sobre el valor afegit.
  • Els costos d'adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns mobles i terrenys.
 • Pagament de les subvencions
  Documentació vinculada

  Annex F. Fitxa de sol·licitud

  L'AMB realitzarà els pagaments de les subvencions atorgades mitjançant el procediments de bestreta i d'acord amb el percentatge que es determini en la corresponent convocatòria.

  L'incompliment de les obligacions dels Ajuntaments metropolitans beneficiaris durant l'execució i/o justificació dels programes comportarà un aturada temporal del pagament de les mensualitats i/o la bestreta final respectivament.
 • Seguiment, avaluació i control
  Documentació vinculada

  Annex B. Guia de redacció de la memòria tècnica final
  Annex E (1). Model justificació econòmica
  Annex E (2). Model justificació econòmica
  Annex E (3). Model justificació econòmica
  Annex D. Resultats de la inserció laboral

  L'AMB decidirà les accions i intervencions de seguiment, control i avaluació que necessita cada projecte. Aquestes intervencions les realitzarà mitjançant els propis serveis i a dos nivells. D'una banda, les intervencions vincula des amb el control tècnic operatiu de l'execució del projecte, la seva gestió i els resultats obtinguts. D'altra banda, les intervencions de control econòmic i jurídic.

  Així mateix, als efectes de justificar l'aplicació de les assignacions i la consecució dels objectius previstos, els Ajuntaments metropolitans hauran de presentar una memòria tècnico-econòmica dels seus programes subvencionats.

  Un cop transcorreguts sis mesos des de la finalització de les accions, caldrà notificar els resultats de la inserció laboral dels beneficiaris dels programes.

  D'altra banda, sens perjudici de les tasques de seguiment, avaluació i control que li corresponen, l'AMB podrà donar suport als projectes municipals subvencionats, mitjançant el seus propis serveis, en les àrees de les seves competències tècniques i en les diferents fases de redacció de projecte, preparació i direcció tècnica de les obres.
 • Justificació de l'aplicació de les subvencions
  Documentació vinculada

  Annex C. Fitxa d'identificació financera

  Les despeses s'hauran de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents amb valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb suficient eficàcia administrativa segons valoració de l'AMB.

  Es podran presentar originals, o fotocòpies o document escanejats, en tots dos casos autentificats. Els justificants originals es marcaran amb un segell que indicarà de manera textual la vinculació amb el "Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015".

  El responsable de verificar el correcte segellat dels justificants i dels criteris d'imputació serà el Secretari o l'Interventor de l'entitat local.

  Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori hauran d'estar dins el període de durada de l'acció subvencionada. En cap cas s'admetran documents probatoris amb dates anteriors al període acordat. En el cas de despeses acreditades amb dates posteriors a la finalització de l'acció s'haurà de justificar adequadament davant l'AMB.

  Les despeses han d'estar pagades i comptabilitzades abans de la seva justificació i dins l'exercici pressupostari que correspongui d'acord amb la subvenció atorgada i el termini d'execució aprovat.

  Als efectes d'acreditació dels pagaments vinculats amb el projecte subvencionat, s'habilitarà un compte bancari exclusiu. L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels extractes bancaris vinculats a aquest compte que acreditin la sortida material de fons. En cap cas s'acceptaran justificacions de pagament en metàl·lic.
 • Revocació
  En cas d'incompliment dels requisits i/o finalitats dels programes i projectes municipals, l'AMB tramitarà el corresponent expedient de revocació total o parcial de la subvenció atorgada.

  En el transcurs d'aquest procediment l'AMB podrà retenir els pagaments pendents i, al finalitzar el procés administratiu que doni lloc a la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de la subvenció, imposarà amb els mitjans necessaris l'obligació de reintegrament.

Inversions

Inversions assignades a cada municipi.

Número de projectes Contractacions previstes
Primera convocatòria
2012-2013
56 1.808
Segona convocatòria
2014-2015
61 2.014
 • Càlculs i distribució
  Càlcul de la mitjana de les taxes d'atur per a l'assignació de recursos del Pla de suport a les polítiques socials municipals
  Municipi Població activa
  2011
  Taxa atur
  gener2012
  Taxa atur
  febrer2012
  Taxa atur
  març 2012
  Mitjana gener-mar 2012
  Badalona 117.761 19,41 19,73 19,84 19,66
  Badia del Vallès 7.087 24,92 25,13 25,16 25,07
  Barberà del Vallès 17.944 16,92 17,24 17,08 17,08
  Begues 3.467 10,30 10,21 9,84 10,12
  Castellbisbal 6.668 13,29 13,54 13,41 13,41
  Castelldefels 35.583 12,64 13,07 13,07 12,93
  Cerdanyola del Vallès 31.786 15,28 15,56 15,33 15,39
  Cervelló 4.774 13,68 13,72 13,99 13,80
  Corbera de Llobregat 7.719 12,66 12,55 12,49 12,57
  Cornellà de Llobregat 45.612 18,00 18,22 18,34 18,19
  Esplugues de Llobregat 24.309 14,41 14,35 14,27 14,34
  Gavà 25.013 15,26 15,58 15,55 15,46
  L'Hospitalet de Llobregat 134.783 17,42 17,54 17,77 17,58
  Molins de Rei 13.170 13,89 13,83 13,80 13,84
  Montcada i Reixac 18.594 17,52 17,52 17,58 17,54
  Montgat 6.072 13,27 13,70 13,78 13,58
  Pallejà 6.093 13,08 13,26 13,64 13,33
  La Palma de Cervellò 1.670 12,81 12,81 13,11 12,91
  El Papiol 2.109 14,65 15,13 15,50 15,09
  El Prat de Llobregat 34.185 16,87 16,97 17,10 16,98
  Ripollet 20.542 19,34 19,51  19,23 19,36
  Sant Adrià de Besòs 17.611 20,99 21,54 21,56 21,36
  Sant Andreu de la Barca 15.048 16,09 16,33 16,52 16,31
  Sant Boi de Llobregat 44.432 18,41 18,71 18,96 18,69
  Sant Climent de Llobregat 2.152 12,64 12,83 12,92 12,80
  Sant Cugat del Vallès 44.109 9,58 9,72 9,48 9,59
  Sant Feliu de Llobregat 22.887 15,61 15,97 16,15 15,91
  Sant Joan Despí 17.216 13,82 13,67 13,92 13,80
  Sant Just Desvern 8.243 9,83 9,88 9,56 9,76
  Sant Vicenç dels Horts 15.179 18,45 18,58 18,63 18,55
  Santa Coloma de Cervelló 4.259 11,32 11,13 10,92 11,12
  Santa Coloma de Gramenet 64.413 20,44 20,66 20,79 20,63
  Tiana 4.230 9,76 10,07 10,35 10,06
  Torrelles de Llobregat 3.133 12,13 12,54 12,77 12,48
  Viladecans 35.479 17,07 17,35 17,40 17,27
  TOTAL 863.332 16,76 16,97 17,04 16,92


  Càlcul de l'index de les taxes d'atur per a l'assignació de recursos del Pla de suport a les polítiques socials municipals
  Municipi Població activa estimada
  2011(1)
  Mitjana
  gener- març
  2012
  Índex d'atur(2) Índex atur
  ponderat amb població
  Índex d'assignació segons l'atur ponderat amb població
  Badalona 117.761 19,66 116,194 25.537.814 15,833
  Badia del Vallès 7.087 25,07 148,168 2.021.456 1,255
  Barberà del Vallès 17.944 17,08 100,946 3.233.603 2,005
  Begues 3.467 10,12 59,811 384.345 0,238
  Castellbisbal 6.668 13,41 79,255 972.221 0,603
  Castelldefels 35.583 12,93 76,418 4.824.956 2,991
  Cerdanyola del Vallès 31.786 15,39 90,957 5.297.972 3,285
  Cervelló 4.774 13,80 81,560 705.576 0,437
  Corbera de Llobregat 7.719 12,57 74,291 1.044.829 0,648
  Cornellà de Llobregat 45.612 18,19 107,506 9.379.146 5,815
  Esplugues de Llobregat 24.309 14,34 84,752 3.956.817 2,453
  Gavà 25.013 15,46 91,371 4.225.909 2,620
  L'Hospitalet de Llobregat 134.783 17,58 103,901 26.605.410 16,495
  Molins de Rei 13.170 13,84 81,797 2.009.916 1,246
  Montcada i Reixac 18.594 17,54 103,664 3.548.626 2,200
  Montgat 6.072 13,58 80,260 861.912 0,534
  Pallejà 6.093 13,33 78,783 888.042 0,551
  La Palma de Cervellò 1.670 12,91 76,300 230.350 0,143
  El Papiol 2.109 15,09 89,184 351.474 0,218
  El Prat de Llobregat 34.185 16,98 100,355 6.372.442 3,951
  Ripollet 20.542 19,36 114,421 4.273.396 2,649
  Sant Adrià de Besòs 17.611 21,36 126,241 4.312.014 2,673
  Sant Andreu de la Barca 15.048 16,31 96,395 2.611.726 1,619
  Sant Boi de Llobregat 44.432 18,69 110,461 9.152.798 5,675
  Sant Climent de Llobregat 2.152 12,80 75,650 295.565 0,183
  Sant Cugat del Vallès 44.109 9,59 56.678 4.723.374 2,928
  Sant Feliu de Llobregat 22.887 15,91 94,031 4.052.360 2,512
  Sant Joan Despí 17.216 13,80 81.560 2.643.033 1,639
  Sant Just Desvern 8.243 9,76 57,683 937.522 0,581
  Sant Vicenç dels Horts 15.179 18,55 109,634 3.084.772 1,913
  Santa Coloma de Cervelló 4.259 11,12 65,721 521.233 0,323
  Santa Coloma de Gramenet 64.413 20,63 121,927 14.731.708 9,134
  Tiana 4.230 10,06 59,456 474.043 0,294
  Torrelles de Llobregat 3.133 12,48 73,759 417.550 0,259
  Viladecans 35.479 17,27 102,069 6.607.641 4,094
  TOTAL 863.332 16,92 100,000 161.291.551 100,000

  (1) Font: Diputació de Barcelona
  (2) AMB-BCN = 100

  Càlcul de l'índex de renda familiar disponible per habitant per a l'assignació de recursos del Pla de suport a les polítiques socials municipals
  Renda familiar disponible 2010(1)
  Municipi Euros per habitant Índex invers(2) Índex invers ponderat per població Índex d'assignació segons l'atur ponderat amb població
  Badalona 13.769 100,097 21.999.919 13,367
  Badia del Vallès 8.671 158,947 2.168.514 1,318
  Barberà del Vallès 11.462 120,244 3.851.776 2,340
  Begues 16.110 85.551 549.751 0,334
  Castellbisbal 13.022 105,839 1.298.327 0,789
  Castelldefels 15.399 89,501 5.651.004 3,434
  Cerdanyola del Vallès 13.013 105,912 6.169.056 3,748
  Cervelló 15.827 87,081 753.338 0,458
  Corbera de Llobregat 17.075 80,716 1.135.190 0,690
  Cornellà de Llobregat 12.324 111,833 9.756.646 5,928
  Esplugues de Llobregat 15.198 90,685 4.233.811 2,573
  Gavà 13.806 99,828 4.617.045 2,805
  L'Hospitalet de Llobregat 13.997 98,466 25.213.696 15,320
  Molins de Rei 15.572 87,496 2.149.952 1,306
  Montcada i Reixac 11.409 120,802 4.135.294 2,513
  Montgat 13.493 102,144 1.096.924 0,667
  Pallejà 16.617 82,941 934.911 0,568
  La Palma de Cervellò 16.110 85,551 258.278 0,157
  El Papiol 16.110 85,551  337.156  0,205
  El Prat de Llobregat 12.202 112,951 7.172.276 4,358
  Ripollet 11.098 124,187 4.638.136 2,818
  Sant Adrià de Besòs 12.794 107,725 3.679.563 2,236
  Sant Andreu de la Barca 12.343 111,661 3.025.343 1,838
  Sant Boi de Llobregat 11.989 114,958 9.525.420 5,788
  Sant Climent de Llobregat 16.110 85,551 334.248 0,203
  Sant Cugat del Vallès 19.879 69,331 5.777.838 3,511
  Sant Feliu de Llobregat 14.096 97,775 4.213.711 2,560
  Sant Joan Despí 14.452 95,366 3.090.431 1,878
  Sant Just Desvern 22.480 61,309 996.455 0,605
  Sant Vicenç dels Horts 12.127 113,650 3.197.770 1,943
  Santa Coloma de Cervelló 14.681 93,879 744.554 0,452
  Santa Coloma de Gramenet 12.492 110,329 13.330.391 8,100
  Tiana 19.359 71,193 567.622 0,345
  Torrelles de Llobregat 16.110 85,551 484.304 0,294
  Viladecans 11.911 115,711 7.490.783 4,551
  TOTAL 13.782 100,000 164.579.433 100,000

  (1) Font: Diputació de Barcelona
  (2) AMB-BCN = 100

  Distribució per municipis del Pla de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015
  Import a distribuir: 30.000.000€
  Criteri de distribució: 80% segons taxa d'atur (24.000.000€) 20 % segons taxa de renda familiar disponible (6.000.000€).
  El 50 % de l'import del pla està garantit i l'altre 50% està condicionat.
  Municipi Índex d'assignació segons l'atur ponderat amb població Assignació segons atur per municipi Índex d'assignació segons la renda ponderada amb població Assignació segons renda per municipi Assignació total 2012-2015 per municipi Assignació anual per municipi
  Badalona 15,833 3.799.920,00 13,367 802.020,00 4.601.940,00 1.150.485,00
  Badia del Vallès 1,255 301.200,00 1,318 79.080,00 380.280,00 95.070,00
  Barberà del Vallès 2,005 481.200,00 2,340 140.400,00 621.600,00 155.400,00
  Begues 0,238 57.120,00 0,334 20.040,00 77.160,00  19.920,00
  Castellbisbal 0,603 144.720,00 0,789 47.340,00 192.060,00 48.015,00
  Castelldefels 2,991 717.840,00 3,434 206.040,00 923.880,00 230.970,00
  Cerdanyola del Vallès 3,285 788.400,000 3,748 224.880,00 1.013.280,00 253.320,00
  Cervelló 0,437 104.880,00 0,458 27.480,00 132.360,00 33.090,00
  Corbera de Llobregat 0,648 155.520,00 0,690 41.400,00 196.920,00 49.230,00
  Cornellà de Llobregat 5,815 1.395.600,00 5,928 355.680,00 1.751.280,00 437.820,00
  Esplugues de Llobregat 2,453 588.720,00 2,573 154.380,00 743.100,00 185.775,00
  Gavà 2,620 628.800,00 2,805 168.300,00 797.100,00 199.275,00
  L'Hospitalet de Llobregat 16,495 3.958.800,00 15,320 919.200,00 4.878.000,00 1.219.500,00
  Molins de Rei 1,246 299.040,00 1,306 78.360,00 377.400,00 94.350,00
  Montcada i Reixac 2,200 528.000,00 2,513 150.780,00 678.780,00 169.695,00
  Montgat 0,543 128.160,00 0,667 40.020,00 168.180,00 42.045,00
  Pallejà 0,551 132.240,00 0,568 34.080,00 166.320,00 41.580,00
  La Palma de Cervellò 0,143 34.320,00 0,157 9.420,00 43.740,00 10.935,00
  El Papiol 0,218 52.320,00 0,205 12.300,00 64.620,00 16.155,00
  El Prat de Llobregat 3,951 948.240,00 4.358 261.480,00 1.209.720,00 302.430,00
  Ripollet 2,649 635.760,00 2,818 169.080,00 804.840,00 201.210,00
  Sant Adrià de Besòs 2,673 641.520,00 2,236 134.160,00 775.680,00 193.920
  Sant Andreu de la Barca 1,619 388.560,00 1,838 110.280,00 498.840,00 124.710,00
  Sant Boi de Llobregat 5,675 1.362.000,00 5,788 347.280,00 1.709.280,00 427.320,00
  Sant Climent de Llobregat 0,183 43.920,00 0,203 12.180,00 56.100,00 14.205,00
  Sant Cugat del Vallès 2,928 702.720,00 3,511 210.660,00 913.380,00 228.345,00
  Sant Feliu de Llobregat 2,512 602.880,00 2,560 153.600,00 756.480,00 189.120,00
  Sant Joan Despí 1,639 393.360,00 1,878 112.680,00 506.040,00 126.510,00
  Sant Just Desvern 0,581 139.440,00 0,605 36.300,00 174.740,00 43.935,00
  Sant Vicenç dels Horts 1,913 459.120,00 1,943 116.580,00 575.700,00 143.92
  Santa Coloma de Cervelló 0,323 77.520,00 0,452 27.120,00 104.640,00 26.160,00
  Santa Coloma de Gramenet 9,134 2.192.160,00 8,100 486.000,00 2.678.160,00 669.540,00
  Tiana 0,294 70.560,00 0,345 20.700,00 91.260,00 22.815,00
  Torrelles de Llobregat 0,259 62.160,00 0,294 17.640,00 79.800,00 19.950,00
  Viladecans 4,097 983.280,00 4,551 273.060,00 1.256.340,00 314.085,00
  TOTAL 100,000 24.000.000,00 100,00 6.000.000,00 30.000.000,00 7.500.000,00
 • Assignacions 2012-2015
 • Primera convocatòria 2012-2013
 • Segona convocatòria 2014-2015

Seguiment 2012-2015

Evolució dels imports transferits a cada municipi, per anualitat, respecte l'assignació total.