Planificació estratègica

Avaluació de polítiques públiques, estudis i governança metropolitana

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

La creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comportat el disseny d'un nou horitzó estratègic per al territori metropolità.

D'acord amb les noves competències de l'Administració metropolitana, s'ha creat l'Àrea de Planificació Estratègica amb els objectius següents:
 • Elaborar una diagnosi i una reflexió estratègica per afrontar els reptes de futur.
 • Coordinar el model de seguiment i la rendició de comptes del treball realitzat per l'AMB mitjançant l'impuls del Pla d'actuació metropolità.
 • Sistematitzar els indicadors metropolitans en una plataforma oberta.
 • Donar suport i anàlisi a la resta d'àrees de l'AMB i coordinar les entitats vinculades respecte a la planificació i estratègia metropolitanes.
Els principals treballs desenvolupats durant el període 2011-2015 han estat:
 • Impuls de la Reflexió estratègica metropolitana (REM).
 • Coordinació i seguiment del Pla d'actuació metropolità.
 • Promoció d'eines per al coneixement de la realitat metropolitana i elaboració d'estudis metropolitans i treballs de recerca.
 • Creació d'un Sistema d'indicadors metropolitans.
 • Impuls en la coproducció del llibre/recull Barcelona metròpoli, sobre la realitat actual i les perspectives de futur de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Assessorament en els plans i treballs sectorials de les diferents àrees de l'AMB.
 • Coordinació i supervisió dels treballs realitzats pels ens col·laboradors participats per l'AMB, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
 • Col·laboració i coordinació amb els municipis metropolitans i amb altres administracions, institucions, ens de la segona corona metropolitana i agents socials, per explorar l'entesa i la col·laboració i prendre el pols de la realitat metropolitana.
Més informació
Àrea de Planificació Estratègica
edificio corporativo
Seguiment i avaluació de les polítiques i projectes de l'AMB


El PAM 2011-2015, instrument impulsat per a la rendició de comptes i l'avaluació de mandat, va ser aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB el maig del 2012, i s'hi van definir un total de 204 mesures com a objectiu de mandat (entre elles, el propi PAM). Del conjunt inicial, finalment en el PAM es va donar forma a 174 mesures operatives, a partir de la seva adaptació en funció de diverses circumstàncies com ara la necessitat de fusionar-ne algunes o l'aparició de plans específics de suport als ajuntaments i de plans destinats a afrontar la crisi amb una dotació pressupostària extraordinària.

L'AMB, mitjançant el PAM, ha impulsat un model d'avaluació sistemàtica preocupat per l'assoliment dels objectius proposats en el marc d'uns estàndards de qualitat. El resultat d'aquestes avaluacions s'inclou als dossiers de seguiment del PAM.

La necessitat de sistematització i rigor ha donat impuls a la confecció d'una aplicació informàtica com a eina bàsica de seguiment, de manera que s'agilitzen el procediment i control de recollida de dades i l'elaboració d'informes. Els diferents informes realitzats manifesten un nivell d'assoliment d'objectius del 98% com a resultat global.

Al llarg del mandat s'han realitzat dues lectures del grau d'execució del PAM, que han manifestat una tendència creixent del nivell de consecució, amb un desenvolupament global satisfactori dels objectius marcats, i una lectura final que indica el grau d'acompliment dels objectius del PAM.
 • Lectura juliol 2013, amb un 90% de mesures iniciades, un 26% d'assolides completament i un 70,5% sobre el global d'acompliment.
 • Lectura juliol 2014, amb un 96% de mesures iniciades, un 25% d'assolides completament i un 75,5% sobre el global d'acompliment.
 • Lectura final (març del 2015), amb un 100% de mesures iniciades, un 75% d'assolides completament i un 98% sobre el global d'acompliment.
Més informació
Pla d'Actuació Metropolità 2011-2015
avenida urbana
Anàlisi de les dinàmiques socials, econòmiques i ambientals de la ciutat metropolitana | Fotografia: Jorge Franganillo


El reconeixement i la governança metropolitans formen part d'una realitat dinàmica en construcció i per això s'ha impulsat el projecte Reflexió estratègica metropolitana (REM) com a element d'anàlisi del territori en els vessants social, de mobilitat, urbanístic, ambiental, econòmic i de governança. Aquest reflexió s'ha construït sota l'objectiu general de ser un instrument d'anàlisi de realitats, problemes i prospectives, i de propostes que, partint de la Barcelona metropolitana d'avui, presenten eines per a facilitar la construcció de la metròpolis de demà.

La REM està estructurada en eixos transversals, pilars centrals en la construcció de l'àrea metropolitana del futur:
 • Desenvolupament econòmic sostenible inclusiu.
 • Enfocament territorial.
 • Lluita contra el canvi climàtic.
 • Nou model de governança metropolitana.
 • REM, construint la Barcelona metropolitana, enfortint el món local
  portada publicació Reflexió Estratègica Metropolitana
  Detall de la publicació Reflexió Estratègica Metropolitana


  Aquest document recull la diagnosi, l'anàlisi i les propostes elaborades al llarg d'un intens procés de treball i interacció amb quasi un centenar de participants provinents de la mateixa AMB, d'entitats i organismes participants, d'ajuntaments i altres administracions, així com de la societat civil i dels sectors econòmics.

  Com a resultat d'aquesta reflexió metropolitana s'han identificat sis grans reptes i es proposen sis línies estratègiques per desenvolupar:
  • Inclusió social: combat contra la pobresa i l'entorn de proximitat.
  • Desenvolupament econòmic sostenible: productivitat, ocupació, reindustrialització, captació d'inversió, dinamització econòmica del territori.
  • Sostenibilitat ambiental: canvi climàtic i ús eficient dels recursos.
  • Mobilitat eficient: finançament, gestió del transport i xarxes.
  • Territori cohesionat: intervenció territorial, usos del sòl i reptes d'adaptació normativa.
  • Governança i capitalitat: lideratge i innovació.
  A partir d'aquestes sis línies estratègiques i dels eixos transversals, s'han acordat 15 prioritats per fer front als reptes de futur, que es despleguen en diferents objectius i iniciatives. Són els següents:
  • Combat a les desigualtats socials; cohesió social i convivència.
  • Barris, espai públic, equipaments de proximitat i habitatge.
  • Productivitat, reindustrialització i economia del coneixement.
  • Capital humà i ocupació.
  • Barcelona, capitalitat econòmica i projecció exterior.
  • Territori i governança econòmica.
  • Lluita contra el canvi climàtic.
  • Eficiència en l'ús de recursos i potenciació de l'economia verda i baixa en carboni.
  • Canvi en el model de mobilitat: governança i millora en el finançament.
  • Gestió del transport, de les xarxes i de les infraestructures.
  • Mobilitat i noves dinàmiques socials i econòmiques.
  • Renovació i adaptació de l'estructura jurídica territorial.
  • Usos del sòl i canvis dels models d'actuació.
  • Innovació en estratègies d'intervenció territorial.
  • Barcelona capital global amb governança innovadora.
vista aèria
Elaboració d'estudis monogràfics sobre diversos aspectes de la realitat metropolitana


És prioritari per a l'Àrea de Planificació Estratègica conèixer i analitzar la realitat social, econòmica, territorial i ambiental, desenvolupar eines i mecanismes per subministrar informació de l'àmbit metropolità, i oferir anàlisis de cada una de les seves àrees i serveis a la societat, a l'administració i als municipis metropolitans. Aquests objectius comporten la realització d'estudis que possibilitin la prospecció i projecció cap al futur d'un conjunt d'indicadors que permetran comprendre i anticipar noves realitats i nous escenaris. Alguns dels estudis impulsats han estats realitzats amb els recursos propis de l'AMB i d'altres amb la col·laboració d'institucions participades.

S'han realitzat estudis, entre d'altres, sobre les tendències econòmiques, els trets significatius de la percepció de seguretat i convivència al territori, el coneixement de la realitat social mitjançant la percepció de com viuen les unitats familiars i com són, o sobre l'afectació i la situació convivencial d'un territori. Aquests projectes (impulsats per l'IERMB) són exemples de com treballar per analitzar més acuradament l'entorn i donar així suport als processos que fan possible millorar la prestació de serveis, els projectes i les accions de l'AMB.

Més informació
Estudis metropolitans
 • Anuari
  Conèixer la realitat socioeconòmica metropolitana per avançar cap a un nou model de creixement.

  L'AMB té entre els seus objectius institucionals l'elaboració d'informació de base i d'estudis estadístics referits a la situació socioeconòmica i territorial i a les condicions de vida i els hàbits de la població que resideix dins el seu àmbit territorial. Des de l'Àrea de Planificació Estratègica es coordina la planificació de continguts de l'Anuari a proposta inicial de l'IERMB, i es cerquen col·laboracions i recursos financers necessaris per a la tasca d'investigació i d'edició.

  Més informació
  Anuari Metropolità de Barcelona
 • Enquesta de victimització
  La prevenció i les propostes per a polítiques comunes d'intervenció són necessàries en una realitat metropolitana canviant. Cada any es produeixen noves situacions de risc i noves problemàtiques vinculades a la seguretat. Els paràmetres de percepció canvien i cada cop difereixen més de les realitats viscudes. L'enquesta de victimització, i també la consulta d'altres indicadors relacionats amb la seguretat pública, mostra una fotografia global de l'estat de la societat i dels diferents municipis metropolitans. Aquests indicadors no només permeten conèixer l'estat d'ànim i les percepcions de la ciutadania, sinó que també ajuden a preveure i a posar en marxa estratègies per pal·liar els seus efectes.

  Més informació
  Informe EVAM 2013
 • Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població
  Aquest treball està inclòs des de l'any 2005 en el Pla estadístic de Catalunya i des del 2011 està adaptat a les estadístiques sobre renda i condicions de vida publicades per la Unió Europea (Eurostat). El coneixement i l'anàlisi de la realitat social ha de permetre millorar la nostra societat.

  Els tres objectius principals d'aquest treball són:
  • Disposar d'un instrument que generi dades sobre renda, nivell i composició de la pobresa i l'exclusió social per tal de poder-les comparar amb altres realitats socials espanyoles i europees.
  • Observar les tendències evolutives de les formes de vida, de l'estructura social i dels fenòmens de l'entorn, identificant-ne particularitats intermunicipals.
  • Conèixer i analitzar els grups socials i les seves característiques, identificar els factors que condicionen la seva formació, analitzar les desigualtats existents i identificar les tendències en les seves formes de vida.
  Més informació
  Enquesta de Condicions de Vida i Habits de la Població 2011
 • Estudi de convivència Besòs
  L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la convivència social a l'àrea del riu Besòs, per facilitar la comprensió sobre les dificultats en aquest territori i per identificar les mesures que puguin ser un punt de partida per a crear polítiques comunes o col·laboratives entre els municipis d'influència.

  Aquesta àrea concentra algunes característiques urbanes, socials i culturals que es manifesten als espais de convivència, ja què és als espais i equipaments públics on es fan visibles les contradiccions derivades de la desigualtat social i econòmica i de la pròpia activitat urbanística, de manera que és una àrea que constitueix un àmbit territorial significatiu pel que fa a la convivència.

  És en aquest context que, des de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB i l'Àrea de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha iniciat un procés de treball amb els diferents ajuntaments que formen part de l'àrea del Besòs per tal d'elaborar un marc de referència d'actuació que ajudi a millorar la gestió d'aquests conflictes.
 • Altres estudis i projectes metropolitans
  L'anàlisi i la diagnosi ha de servir en el debat reflexiu. L'increment de l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat de la gestió implica disposar d'informació per conèixer amb precisió la realitat socioeconòmica, de manera que es conformi un marc de referència per a l'actuació que ajudi a millorar-ne la gestió.

  Els estudis són fruit de demandes concretes lligades a problemàtiques específiques i al llarg d'aquest mandat s'han realitzat, entre d'altres, el següents monogràfics: 
  • Global Entrepreneurship Monitor, en què s'analitzen els trets definitoris dels nous emprenedors i les noves empreses, comparant-los amb altres regions.
  • Revista Papers, que promou la difusió d'estudis i treballs d'especialistes sobre temes territorials.
  • Informes de l'Observatori metropolità de l'habitatge, com a sistema d'informació continu sobre les principals dinàmiques de l'habitatge.
  • Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30.
  • Aproximacions territorials a qüestions específiques com ara l'estudi sobre l'estació de la Sagrera i el seu impacte en l'economia, la mobilitat, l'entramat urbà i la situació mediambiental.
  Més informació
  Estudis metropolitans
usuaris de transport públic
Ordenació de dades i recursos estadístics sobre el territori, la societat i l'economia metropolitanes


Un dels principals objectius de l'Àrea de Planificació Estratègica ha estat l'ordenació de les diferents dades i estadístiques elaborades per l'AMB i per les institucions col·laboradores o participants en els diferents projectes. Les dades metropolitanes han de ser accessibles i transparents per a tothom.

La visualització de les dades estadístiques ha de fer possible lectures transversals i temàtiques. La sistematització, concentració i confluència d'aquestes dades requereixen una plataforma àgil que proporcioni tots els indicadors possibles de manera freda per al seu tractament o anàlisi individualitzat tot mantenint una escala de demanda diferent. Aquestes dades, a la vegada, han de servir pels diferents àmbits de l'AMB i per a usuaris externs de l'àmbit municipal, acadèmic o científic.

Més informació
Dades estadístiques
 • Sistema d'indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)
  El sistema d'indicadors és un recull de dades estadístiques de procedències diverses, algunes de generació pròpia de l'AMB, de les seves institucions col·laboradores (com ara, IERMB) o d'organismes i entitats oficials (Idescat, INE, Seguretat Social, etc.), i d‘altres d'institucions de caràcter privat però amb contrastada solvència (La Caixa, FECYT, Doing Business, entre d'altres). L'ordenació, sistematització i coherència han de ser rellevants en una base de dades per poder conèixer i comparar realitats.

  El sistema està organitzat en grans apartats (Economia, Societat, Sostenibilitat i Sectors clau) amb centenars d'indicadors presentats com a taules seqüencials o per grup de recollida.

  El sistema s'anomena SIMBA i s'actualitza i gestiona a través de la plataforma de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, sota els criteris i la supervisió de l'Àrea de Planificació Estratègica. Lògicament el seu creixement ha de ser progressiu i ha d'anar incorporant la quasi totalitat de dades estadístiques amb què ha de comptar l'AMB.

  Més informació
  Sistema d'indicadors metropolitans de Barcelona
 • "L'AMB en xifres"
  És una publicació de representació mixta i ampliada del SIMBA, orientada al públic no especialista. S'hi troben quadres, mapes i gràfics per tal de fer més didàctiques les dades presentades. "L'AMB en xifres" pretén facilitar la cerca ràpida d'un indicador i en molts casos oferir una comparativa entre àmbits territorials diferents. Dins del propi projecte, i per simplificar la lectura, s'ha creat un subproducte anomenat "L'AMB en 2 minuts" que, a partir de la representació en un mapa, expressa les dades genèriques i sectorials més rellevants del moment.

  "L'AMB en xifres" ha anat evolucionant i incorporant nous indicadors any rere any amb la pretensió de convertir-se en una eina clau per al coneixement de la realitat, per a la gestió de les polítiques públiques i les decisions que s'hi prenen.

  Més informació
  L'AMB en xifres
El suport i el treball col·laboratiu aporten valor afegit; una visió estratègica connectada amb la societat civil aporta riquesa a la reflexió estratègica. En aquest període, l'Àrea de Planificació Estratègica ha comptat amb importants col·laboradors institucionals per abordar matèries vinculades a la planificació, com ara el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Des de la seva perspectiva i professionalitat, aquestes institucions han aportat recerca, iniciatives, propostes i reflexió als productes de l'AMB.
 • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
  De caràcter científic, acadèmic i estadístic, l'IERMB ha col·laborat en la diagnosi, aportació d'informació i recerca i reflexió sobre els projectes i plans que s'estan treballant al territori metropolità. Com a membre fundador del consorci IERMB, l'AMB n'ha impulsat el desenvolupament del pla d'activitats i dels programes de treball anuals i, per condició estatutària, en presideix els òrgans de govern.

  Més informació
  Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
  De caràcter consultiu, assessor i reflexiu, l'associació PEMB ha contribuït a consolidar el territori metropolità com a referent i com una de les regions europees més atractives i influents per al talent global innovador. Durant els darrers anys ha actuat de pont entre la societat civil i la institució metropolitana ajudant a la reflexió integral del territori.

  L'AMB, a través de l'Àrea de Planificació Estratègica, forma part del Consell General i de la Comissió Executiva del PEMB, a més d'exercir la presidència de l'associació i participar en l'impuls de les seves activitats i del pla de treball.

  Més informació
  Pla estratègic Metropolità de Barcelona