Serveis ambientals

Polítiques integrals per reforçar la sostenibilitat ambiental del territori

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Amb la constitució de la nova administració metropolitana l'any 2011, la direcció de Serveis Ambientals de l'AMB responia a la necessitat d'assumir les noves competències ambientals establertes a la Llei 31/2010, i també algunes de les que ja s'estaven realitzant des d'altres departaments.

Entre les noves competències es troben la intervenció administrativa de les aigües residuals generades per les activitats econòmiques, les connexions a la xarxa metropolitana de sanejament, la concessió de l'ús d'aigua regenerada a tercers, i d'altres. Cal destacar també la constitució de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental, òrgan tècnic que emet un informe integrat, que inclou els vectors aigua, soroll, gasos i olors, d'acord amb el règim de llicència ambiental establert a la Llei 20/2009.

Durant el període 2011-2015, s'ha treballat per esdevenir referent en l'organització de l'activitat metropolitana d'acord amb criteris de sostenibilitat ambiental. La ciutadania ha de poder satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial a la vegada que es manté la biodiversitat urbana, els ecosistemes naturals i les condicions de salut ambiental de manera que es preservin les mateixes condicions per a les generacions futures. La sostenibilitat és un element transversal que afecta tots els nivells organitzatius, des del ciutadà fins al conjunt dels municipis.

Des del departament de Sostenibilitat es treballa, entre d'altres, en els àmbits de l'energia, el canvi climàtic, l'educació ambiental i l'ambientalització de contractes, a través d'actuacions dissenyades i recollides en el Pla de sostenibilitat de l'AMB, eina de gestió bàsica per garantir els objectius ambientals del territori metropolità.

Més informació
Sostenibilitat
Durant aquest mandat s'ha redactat el Pla d'actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat, i per l'establiment de mesures de lluita contra el canvi climàtic, més conegut com a Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB), aprovat pel Consell Metropolità el 28 de gener de 2014.

mapa de potencial fotovoltaic
Mapa metropolità del potencial fotovoltaic


El PSAMB és un pla d'acció transversal que estableix els criteris de sostenibilitat ambiental de les polítiques sectorials de l'AMB. El document contempla sis eixos temàtics:
 • Territori.
 • Ecologia i biodiversitat.
 • Energia i canvi climàtic.
 • Mobilitat sostenible.
 • Mitjans de producció i consum.
 • Salut ambiental i educació per a la sostenibilitat.
I identifica tres àmbits d'aplicació:
 • L'administració metropolitana.
 • Els municipis.
 • El territori metropolità en el seu conjunt.
Els treballs per a l'elaboració del PSAMB es van iniciar a mitjan 2012 amb la participació de diferents grups de treball formats per tècnics de l'AMB, la celebració de múltiples sessions de treball i la participació activa de la Comissió permanent del Canvi Climàtic.

La primera fase d'elaboració del Pla ha consistit en la realització d'una diagnosi de l'estat ambiental del territori metropolità. Paral·lelament, s'han avaluat les ordenances del municipis metropolitans en matèria de sostenibilitat, amb l'objectiu d'identificar les tasques i àmbits en els quals l'AMB podria prestar-los assistència tècnica, i s'han examinat les oficines i els equipaments de l'administració metropolitana mateixa, a partir de la col·laboració dels treballadors i de les empreses externes.

Més informació
Pla de Sostenibilitat de l'AMB
 • Mesures del PSAMB
  El PSAMB ha identificat 100 mesures que s'implementaran en el període 2014-2020. El coneixement generat en el procés d'elaboració ha conduït a noves línies de treball que amplien el focus i l'ambició del PSAMB mateix i que contribuiran a l'eficàcia de les actuacions proposades. Fins al moment s'han acomplert amb èxit moltes de les mesures previstes, algunes en forma d'anàlisis i estudis sobre la sostenibilitat metropolitana.

  Entre aquestes mesures, cal destacar-ne dues. La primera ha estat la creació d'una Taula Metropolitana per a la Millora de la Qualitat de l'Aire, que ha d'identificar els principals agents públics i privats amb incidència en la qualitat de l'aire metropolità i, a continuació, consensuar conjuntament les accions que s'han de desenvolupar per assolir els objectius de millora de la qualitat de l'aire. La segona mesura destacable ha estat la celebració, durant el 2014, dels Diàlegs del PSAMB, l'objectiu dels quals era generar opinió i reflexió sobre les condicions de sostenibilitat metropolitanes, a partir de la informació aportada pel PSAMB mateix. Aquests diàlegs s'han articulat per mitjà de la celebració de diverses conferències distribuïdes pel territori, amb la participació de les administracions, el món acadèmic i els agents socials i econòmics.

  Més informació
  Anàlisi i estudis sobre sostenibilitat metropolitana
  Diàlegs del PSAMB
En matèria de canvi climàtic, l'AMB va aprovar el 2011 la primera estratègia de mitigació, que serà revisada durant el 2015. Per a la millora de la informació relativa al canvi climàtic a escala metropolitana, la creació de l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS) ha estat una fita important.

Més informació:
Canvi climàtic
 • Estratègia del carboni de l'AMB 2011-2015
  L'Estratègia de gestió del carboni de l'AMB 2011-2015 s'emmarca dins del segon eix d'actuació del PSAMB, el qual recull les mesures sobre energia i canvi climàtic. El seu objectiu final és la reducció de la petjada de carboni generada per l'administració metropolitana, incloent-hi les empreses concessionàries, les instal·lacions i les oficines pròpies de l'AMB. Així, per al seguiment de la seva implementació, l'any 2011 es va crear la Comissió Permanent de Canvi Climàtic de l'AMB, un òrgan de caràcter tècnic amb representants de tots els serveis de l'administració metropolitana.

  La petjada de carboni de l'AMB l'any 2013 ha estat de 1.126.209 tones de CO2 eq., incloent-hi les emissions directes i indirectes de les més de 50 instal·lacions i serveis sota la seva direcció. L'AMB s'ha fixat una reducció global del 10% per a l'any 2015, en coherència amb l'Estratègia Europea del 20.20.20. El 2013, a l'equador del programa, el balanç és positiu ja que s'ha assolit una reducció global del 7% respecte de l'any base 2011, i la tendència apunta en la bona direcció per a arribar a l'objectiu de reducció del 10% el 2015.  Més informació
  Estratègia de gestió del carboni
 • METROBS (Observatori Metropolità del Canvi Climàtic)
  Per tal de consolidar les línies de treball iniciades per l'AMB en matèria de canvi climàtic s'ha creat l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS/CC), amb la voluntat de fer un exercici de govern transparent i amb capacitat de comunicar a la ciutadania, de forma clara i intel·ligible, totes les dades i informacions rellevants en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

  L'Observatori s'encarrega d'elaborar dades i indicadors que serveixin, per una banda, per a les actuacions públiques de mitigació i adaptació i, per una altra, per a millorar la informació i capacitació de la ciutadania en matèria de canvi climàtic. El METROBS vol ser un referent per a altres ciutats i àrees metropolitanes. Els indicadors que elabora fan referència al territori metropolità, i han de permetre avaluar la situació de l'àrea metropolitana de Barcelona davant del canvi climàtic en un marc global, amb un èmfasi especial en els marcs regional i mediterrani dels quals forma part.

  Més informació
  Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS/CC)
 • Pla d'adaptació al canvi climàtic
  La lluita contra el canvi climàtic s'ha de lliurar necessàriament en dos fronts: la mitigació i l'adaptació. Fins ara, a escala municipal s'havia abordat aquest aspecte des de l'òptica de la mitigació mitjançant els Plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES); però actualment l'AMB ha volgut impulsar la vessant de l'adaptació amb la realització del seu propi Pla, en el qual s'han analitzat les projeccions climàtiques i s'han identificat i avaluat els riscos potencials associats a les competències pròpies de l'AMB. A partir d'aquesta diagnosi el Pla proposa un programa d'accions que n'inclou d'inèdites i incorpora les que s'estan desenvolupant o estan previstes en el conjunt de serveis i infraestructures de l'AMB. El Pla d'adaptació al canvi climàtic té associats els plans de seguiment i de sensibilització i comunicació, que en garanteixen un desplegament correcte en l'horitzó 2014-2020. A més, a partir d'aquest Pla d'àmbit supramunicipal, s'espera que l'AMB lideri, coordini i doni suport tècnic als nous plans d'adaptació municipals que caldrà desenvolupar en un futur proper.
 • Projectes, col·laboracions i adhesions
  Per aconseguir els seus objectius en matèria d'energia i canvi climàtic, l'AMB ha desenvolupat una estratègia de col·laboració amb altres organismes i entitats. Cal destacar, en primer lloc, l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic i que consisteix en un compromís voluntari dels municipis pel qual aquests assumeixen l'objectiu de reduir les seves emissions més d'un 20% l'any 2020. L'AMB, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, ofereix suport i assistència tècnica als municipis metropolitans adscrits.

  Durant el període 2011-2015 també s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per al desenvolupament, tant a escala regional com metropolitana, de polítiques de lluita contra el canvi climàtic. A més, l'AMB ha col·laborat en projectes d'abast europeu i en diverses iniciatives entorn de l'energia i el canvi climàtic, entre d'altres:
  • La Declaració de Vilanova i la Geltrú per a l'adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral.
  • El projecte europeu CLUE, sobre districtes, ciutats i regions climàticament neutres en carboni, amb el compromís d'esdevenir pioners en els processos de desenvolupament, transformació o rehabilitació dels teixits urbans.
  • El projecte europeu SERPENTE, sobre l'anàlisi de bones pràctiques d'eficiència energètica en equipaments municipals, que conduirà a la redacció d'un Pla d'implementació aplicable a edificis públics.
  • El projecte europeu DIDSOLIT, per al desenvolupament i implementació de tecnologies solars innovadores descentralitzades en edificis públics dels països mediterranis. En aquesta línia, l'AMB preveu l'aplicació de la tecnologia Dish stirling a l'Ecoparc 2.
  • El projecte ENERGee Watch, un observatori i una xarxa d'intercanvi d'experiències i dades entre ens locals i regionals en matèria d'energia i emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).
L'educació és una de les eines principals per a fer possible que cada ciutadà adquireixi els coneixements, les competències, les actituds i els valors necessaris per forjar un futur més sostenible. Des de fa més de 20 anys l'AMB impulsa l'educació ambiental mitjançant el programa "Compartim un Futur".

Visita a una instal·lació de residus
Visita a una instal·lació metropolitana de gestió de residus


En el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) 2014-2020 s'ha volgut superar la visió del medi ambient exclusivament associada al concepte de natura i s'aporta una perspectiva més àmplia que implica agents i entorns diversos com l'administració, el treball, l'àmbit domèstic, el lleure o els mitjans de comunicació. S'ha reforçat la base territorial de les temàtiques amb la intenció d'afavorir el sentiment de pertinença al territori metropolità i s'han incorporat eixos transversals relacionats amb els àmbits de gestió metropolitana, com la protecció del medi, el canvi climàtic, l'eficiència o les energies renovables, entre d'altres.

Així, el PMES s'articula com un instrument educatiu adreçat no únicament a la població escolar sinó també al públic adult, i es fonamenta en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la coresponsabilitat social. Aquesta nova orientació expressa la vocació de territori educador que té l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquesta línia, l'AMB ha establert un conveni amb el Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB amb l'objectiu d'impulsar un procés de millora i innovació docents. Durant el 2014 han començat a aplicar-se els primers resultats i a partir del 2015 es renovarà completament el model educatiu.

Més informació
Educació per a la sostenibilitat
 • Col·laboracions i treball en xarxa
  Durant el període 2011-2015, el PMES ha consolidat les línies de col·laboració obertes amb diverses institucions i n'ha establert de noves. S'ha treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona per comunicar els resultats de la Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, Rio+20. També s'han mantingut col·laboracions amb la Fundació Agbar, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta de Llobregat, l'ATLL i Barcelona Activa.

  Pel que fa a les noves línies de col·laboració, amb la UAB s'ha elaborat la cartografia del PMES i s'ha posat en marxa l'activitat "Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora"; s'ha iniciat un projecte amb la Fundació Marianao per a fer-ne l'ambientalització; amb la Fundació Catalana de l'Esplai s'ha participat en la campanya "Esplais més sostenibles" i en la intensificació d'activitats en l'àmbit de l'educació en el lleure; i s'ha posat en marxa el programa de promoció de l'eficiència energètica en l'àmbit domèstic amb tallers formatius, equips per a la monitorització energètica a les llars i una guia interactiva, entre d'altres.
Durant el període 2011-2014 s'ha elaborat el Pla de treball per a l'ambientalització de la contractació de l'AMB. En el procés de redacció s'han avaluat quatre plecs de contractació per proposar-ne l'ambientalització; en concret, durant el 2014 s'han adaptat els plecs de condicions tècniques per a la contractació del Servei públic de transport col·lectiu urbà (Nitbus), per a l'adquisició i manteniment d'equips multifunció, per a la contractació de servei d'activitats i visites del PMES, i per a la gestió de la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès.

L'AMB es proposa estendre l'aplicació dels criteris de compra verda. Per aconseguir-ho, s'han iniciat les tasques de contractació del Pla de treball per a la introducció de criteris ambientals als plecs de condicions tècniques (PCT) dels contractes de l'AMB en l'horitzó temporal 2014-2016, tot i que es disposa de la diagnosi i programació temporal dels contractes de l'AMB fins el 2020. Aquest Pla és un document estratègic amb què es pretén consolidar la introducció de criteris ambientals en la compra i contractació dutes a terme per als diferents productes i serveis de la pròpia administració. L'AMB també ha treballat en la promoció d'aquests criteris entre els municipis i les empreses metropolitanes amb l'elaboració d'una Guia de criteris ambientals aplicables a la contractació de productes i serveis i la creació del portal online compraresponsable.cat.

Més informació
Web de Compra responsable
 • Participació en projectes europeus
  L'AMB està adherida a diversos projectes europeus en matèria de compra i contractació pública responsable. En concret, participa al projecte GPP 2020, una iniciativa europea que promou una contractació pública de baixes emissions de carboni, cofinançada pel programa Energia intel·ligent per a Europa; es tracta de fer el seguiment d'un contracte ambientalitzat i de la reducció d'emissions de CO2 que s'assoleix. També ha participat al GPP Helpdesk, iniciativa europea sobre exemples de bones pràctiques en la contractació pública, que s'ha fet ressò del contracte de manteniment dels parcs metropolitans.

  L'AMB també presta suport al Projecte de compra verda SPP Regions, coordinat per l'ICLEI en el marc del programa Solucions energètiques innovadores, que té l'horitzó al 2020. Aquesta iniciativa li permetrà, entre altres avantatges, participar en una compra pública verda agregada voluntàriament i obtenir suport tècnic i jurídic en tràmits interns.
L'AMB exerceix competències com a autoritat ambiental, la qual cosa implica el seguiment i control dels impactes mediambientals i de l'abocament d'aigües residuals que deriven de les activitats que es desenvolupen al territori metropolità. Aquest seguiment permet incidir de manera directa en la salut ambiental metropolitana reduint la perillositat potencial dels focus emissors, actuació incorporada com a cinquè eix del compromís per a la sostenibilitat de l'AMB.

Més informació
Autoritat ambiental
 • Autoritzacions d'abocament d'aigües residuals
  Estació depuradora
  Tractament de les aigües residuals en una instal·lació metropolitana
  L'autorització d'abocaments és una de les principals eines de què disposa l'administració per garantir el bon estat ecològic de les aigües, d'acord amb les normes de qualitat, els objectius mediambientals establerts i la normativa aplicable. Les dades estadístiques són publicades anualment a la pàgina web de l'AMB.

  L'AMB autoritza l'abocament a la xarxa de sanejament sota determinats criteris per garantir el funcionament correcte de les instal·lacions de tractament (EDAR) i el bon estat ecològic de les aigües que reben l'abocament. Durant el període 2011-2014 s'han gestionat 774 expedients. L'any 2012 es va implementar un procediment simplificat per a les activitats de menor incidència ambiental i que només aboquessin aigües sanitàries.

  Pel que fa a les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna, des de la incorporació d'aquest procediment en el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) aprovat el 8 de juny de 2011, l'AMB ha acreditat 55 transportistes, que són els encarregats de transportar les aigües dels diferents usuaris fins a les EDAR del Prat o del Besòs.

  La propera revisió del Reglament té previst incorporar les autoritzacions per abocar aigües provinents de l'esgotament del nivell freàtic de les empreses que executin obres puntuals i que, per poder-les fer, hagin d'esgotar temporalment les aigües subterrànies existents i extreure-les a través de bombament cap a la xarxa de clavegueram.

  Més informació
  Dades estadístiques
 • Intervencions a la xarxa metropolitana de sanejament
  La xarxa metropolitana de sanejament correspon a la xarxa en alta del sistema de sanejament, és a dir, al conjunt de col·lectors metropolitans i instal·lacions complementàries com bombaments i estacions depuradores. Qualsevol intervenció que s'hi realitzi ha de ser revisada i autoritzada per l'AMB. En el període 2011-2014 s'han tramitat 38 expedients de sol·licitud de connexió a la xarxa i 69 expedients d'afecció a la xarxa metropolitana de sanejament.

  Més informació
  Sistema de sanejament
 • Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental
  En compliment de les competències definides a la Llei 31/2010, el 12 de desembre de 2012 es va constituir la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA), adscrita a la Direcció de Serveis Ambientals. La funció de la PMAA és avaluar les sol·licituds de llicència ambiental i formular un informe integrat sobre els diferents impactes de les activitats econòmiques que es localitzen als municipis metropolitans de menys de 50.000 habitants, com ara olors, vibracions, escalfor, requeriments de subministrament d'aigua o d'abocaments al sistema públic de sanejament, entre d'altres. El control i seguiment d'aquests vectors ambientals permet incidir de manera directa en la salut ambiental metropolitana, reduint l'impacte potencial dels focus emissors, actuació incorporada com a cinquè eix del compromís per a la sostenibilitat de l'AMB.

  Els municipis on ha actuat la PMAA des de la seva creació són Badia del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Ripollet, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.

  Durant els anys 2013 i 2014 la Junta de Govern de l'AMB ha aprovat 69 informes integrats.

  Més informació
  Autoritat ambiental
 • Informes de competència ambiental metropolitana en l'aprovació d'instruments de planejament territorial o urbanístic
  Els Serveis Ambientals de l'AMB emeten l'informe ambiental preceptiu en la tramitació de les figures de planejament urbanístic que es realitzen en els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest tipus d'informe s'hi ha incorporat el càlcul de les emissions de CO2 associades per poder conèixer, orientativament, quina contribució hi fan les figures urbanístiques durant la seva execució i fer les recomanacions que es creguin pertinents, recomanacions que s'estenen també a la mobilitat associada amb el foment de l'ús de vehicles ambientalment més sostenibles com la bicicleta o el transport públic col·lectiu. També s'hi ha incorporat el potencial d'energies renovables existent a les zones en què s'executen les figures urbanístiques, així com la contaminació odorífica teòrica de les activitats industrials properes. Cal destacar la participació en el procés d'elaboració del Pla director urbanístic metropolità (PDU), de la mateixa manera que s'havia participat en figures urbanístiques anteriors, com el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), i també en diferents planejaments generals i derivats elaborats i aprovats durant aquests darrers anys. Així mateix, també s'han informat diferents instruments de gestió i projectes d'urbanització d'obres concretes.

  Més informació
  Autoritat ambiental
 • Concessions d'aigua regenerada
  La reutilització planificada d'aigües regenerades procedents de les diferents estacions depuradores resulta essencial per poder satisfer determinades demandes en l'entorn metropolità i contribuir eficaçment a la preservació del medi natural. Per fer l'aportació d'aquests recursos hídrics es disposa de tractaments terciaris a les depuradores, que permeten regenerar les aigües fins al nivell i qualitat exigits pels usos de reutilització.

  En aquest mandat, durant el qual no s'ha produït cap episodi de sequera excepcional, els sistemes terciaris han funcionat a nivells mínims, i sobretot per a usos mediambientals com ara el manteniment dels aiguamolls del delta de Llobregat i el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat. A més, per tal de potenciar l'ús d'aigua regenerada i obtenir uns beneficis ambientals millors, s'està avaluant actualment la viabilitat de subministrar aigua regenerada a diferents polígons metropolitans, com el de la Zona Franca o el polígon Pratenc.

  Des de la Direcció de Serveis Ambientals es continua treballant per a obtenir de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) les autoritzacions corresponents perquè totes les depuradores metropolitanes puguin servir aigua regenerada per a determinats usos. El 19 d'octubre de 2010, l'ACA ja va resoldre atorgar l'autorització complementària a l'EDAR del Prat de Llobregat. Amb aquesta autorització, l'AMB procedeix a tramitar els permisos corresponents a favor dels interessats (ajuntaments, pagesos,etc).

  Més informació
  Autoritat ambiental
 • Tutoria ambiental de les plantes metropolitanes de residus i de sanejament
  Panell de control de la depuradora
  Panell de control de la depuradora
  L'AMB fa el seguiment de les plantes metropolitanes de residus i de sanejament. Mitjançant l'aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental, la Direcció de Serveis Ambientals manté un control acurat per tal que totes les plantes de tractament d'aigües i de residus disposin de la documentació administrativa pertinent.

  Durant aquest mandat s'ha avançat en el control dels aspectes mediambientals de les plantes d'acord amb les autoritzacions o les llicències ambientals concedides, treballant cada dia per a la millora de la recollida i sistematització de les dades, i amb les visites periòdiques a les plantes per tal de comprovar cada un dels vectors: aire, aigua, contaminació acústica i residus i, en cas que hi hagi algun tipus de limitació, comprovar-ne també el seu compliment. 

  A més, es realitza un control exhaustiu de les reclamacions o queixes que puguin tenir l'origen en l'activitat de les plantes metropolitanes, control que s'exerceix amb dues eines bàsiques: un programa informàtic específic de registre i seguiment de les reclamacions o queixes i un protocol d'actuació operat de manera conjunta amb les plantes metropolitanes i els ajuntaments. Amb aquest protocol es resolen totes les reclamacions o queixes produïdes, i s'estableixen les accions oportunes per donar resposta directa tant als ajuntaments com als ciutadans. Es preveu que, durant el 2015, es faci una ampliació del programa informàtic per permetre'n la gestió amb la participació de les plantes metropolitanes.
 • Reglamentació dels serveis propis
  D'acord amb la seva potestat com a autoritat ambiental, l'AMB reglamenta els seus serveis ambientals i, des de l'any 2013, aplica taxes fiscals relacionades amb la prestació i realització d'activitats ambientals.

  En aquest sentit, el 5 de maig de 2011, el Consell Metropolità va aprovar el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, el qual té per objecte l'ordenació i la intervenció administrativa de la utilització, manteniment i conservació del servei públic de sanejament, que comprèn les xarxes de clavegueram de titularitat municipal i la xarxa metropolitana de sanejament de la qual és titular l'AMB. La revisió d'aquest reglament preveu incloure l'autorització de l'abocament d'aigües provinents de l'esgotament del nivell freàtic per a la construcció, així com l'autorització d'obres realitzades per tercers que afectin el sistema públic de sanejament metropolità.

  De la mateixa manera, l'any 2013 es va aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB.

  Més informació
  Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
  Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB