Urbanisme

Noves competències i inici dels treballs per al nou planejament urbanístic

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

La nova administració metropolitana va assumir, mitjançant la Llei 31/2010, noves competències en l'àmbit de l'ordenació urbanística integrada del territori metropolità. Durant el període 2011-2015 ha començat la reflexió tècnica al voltant del procés de redacció del nou Pla director urbanístic, PDU.

Entre les noves competències d'urbanisme destaquen:
 • Formulació del Pla director urbanístic metropolità (PDU) i del Pla d'ordenació urbanística metropolità (POUM).
 • Tramitació del planejament urbanístic d'interès metropolità o que afecta més d'un municipi.
 • Elaboració dels informes preceptius per a l'autorització d'usos o obres provisionals
L'AMB ha iniciat durant el període 2011-2015 la reflexió tècnica al voltant del procés de redacció del nou PDU, document que guiarà l'ordenació territorial de l'àrea metropolitana i substituirà el Pla general metropolità (PGM) vigent. Aquesta anàlisi tècnica s'està duent a terme a través de diferents formats: workshops temàtics, la col·lecció "Quaderns PDU metropolità" i l'exposició "Metròpolis Barcelona".

La Direcció de Serveis d'Urbanisme ha continuat amb la seva tasca de cooperació i d'assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis metropolitans en matèria de planificació, programes d'actuació i projectes. En aquest període s'han redactat estudis, informes, documents de planejament i de gestió urbanística i s'han definit i desenvolupat programes de suport.

Aquestes tasques requereixen informació de base i la realització d'estudis de diferents àmbits per tal de disposar d'un coneixement acurat de la realitat metropolitana. En aquest quadrienni destaca la finalització del Mapa topogràfic metropolità, que ja és continu a tot el nucli urbà metropolità, i la realització d'un seguit d'estudis que permeten disposar d'una visió més àmplia i sintètica del territori, orientada a la redacció del futur PDU.
L'AMB ha iniciat durant aquest període la reflexió i el debat tècnic per a la redacció del nou Pla director urbanístic metropolità (PDU). Aquest serà el document que establirà les bases estructurants de l'ordenació urbanística de l'àrea metropolitana i determinarà aspectes com les línies de desenvolupament urbanístic sostenible, les mesures de protecció del sòl no urbanitzable i les reserves de sòl que s'han de destinar a infraestructures, sistemes generals, equipaments, habitatge social o desenvolupament d'activitats econòmiques.

document pdu


El debat sobre les línies que han de marcar la redacció del nou PDU ha girat entorn de tres eixos. El primer ha estat la reflexió tècnica, impulsada a través d'uns workshops temàtics en els quals especialistes de diferents disciplines han discutit sobre els principals aspectes que ha de recollir el nou planejament. Un altre ha estat l'edició dels Quaderns PDU metropolità, com a mecanisme de dinamització de la reflexió tècnica i de difusió dels treballs resultants de la celebració dels workshops, així com també dels nombrosos estudis urbanístics i territorials de què disposa l'AMB. El tercer eix ha estat la comunicació i la participació, elements cabdals que han de permetre enriquir el Pla amb les inquietuds i les voluntats d'institucions, col·lectius i ciutadans; s'ha concretat, en aquest període 2011-2015, en l'organització de l'exposició sobre el territori metropolità anomenada Metròpolis Barcelona, que ha tingut lloc a l'espai Disseny HUB de Barcelona del gener a l'abril del 2015.

Més informació
PDU Metropolità
 • Workshops
  participants del workshop
  L'urbanisme dels espais oberts: paisatge, lleure i producció. Workshop realitzat a Santa Coloma de Gramenet
  El 3 de desembre de 2013 es va realitzar el primer dels sis workshops que s'han dut a terme a diferents ciutats i equipaments metropolitans durant gairebé un any i mig. Aquestes jornades han permès el tractament en profunditat de diferents aspectes rellevants per a l'ordenació territorial, com ara la funcionalitat dels espais oberts, les dinàmiques socials i productives, l'encaix amb el sistema urbà europeu, la innovació urbana, la mobilitat o el metabolisme urbà del territori metropolità. De la mateixa manera, els workshops han permès reflexionar sobre el paper que ha de tenir el PDU com a eina garant de la sostenibilitat del model urbanístic metropolità i, per extensió, com a instrument al servei de la qualitat de vida i la cohesió social futures.

  Quinze experts internacionals i setanta ponents locals han elaborat materials i ponències per a unes jornades en les quals han participats uns 250 assistents per sessió. El perfil acadèmic i professional dels experts, ponents i assistents ha estat molt divers, amb la idea d'integrar en el debat les diferents dimensions urbanístiques, ambientals, socials i econòmiques que tenen impacte en l'expressió territorial de l'àrea metropolitana. Així mateix, un cop celebrat cada un dels workshops, la participació s'ha perllongat durant quatre setmanes a través d'una eina de participació en línea. Aquests fòrums virtuals han permès aprofundir els debats i aportar documentació rellevant. En cloure cada un dels fòrums, un equip dinamitzador ha compilat les principals aportacions, una documentació que passarà a la futura taula redactora del PDU.
 • Quaderns
  mapa
  Impacte de les modificacions del PGM | J. Parcerisa i A. Clua (LUB)
  La col·lecció "Quaderns PDU Metropolità" és el mitjà de difusió de les idees i reflexions generades en el marc dels workshops. Es tracta d'una publicació que ha de servir d'eina metodològica i suport documental per als treballs de redacció del futur PDU  i que s'ha creat amb voluntat de continuïtat, amb l'objectiu d'esdevenir plataforma de difusió dels nombrosos estudis urbanístics i territorials que realitza la institució metropolitana així com d'aquells que es vagin generant en el procés de redacció del PDU.

  Els vuit números editats durant aquest mandat han tractat temàtiques diverses relacionades amb l'ordenació territorial com, per exemple, les modificacions que ha sofert el Pla general metropolità (PGM) d'ençà la seva aprovació l'any 1976, la funcionalitat ecològica dels espais oberts de l'àrea metropolitana, les problemàtiques relacionades amb la inclusió social i la pobresa, el mercat immobiliari, l'activitat econòmica i el paper de la industria metropolitana, la xarxa viària o el rol de grans infraestructures com el port i l'aeroport.

  Més informació
  Quaderns PDU Metropolità
 • Exposició Metròpolis Barcelona
  exposició
  Vista general de l'exposició des de la zona d'accés


  La comunicació i la participació són elements cabdals que han de permetre enriquir el PDU amb les aportacions dels ciutadans, dels actors socioeconòmics i dels municipis metropolitans. Durant aquest mandat s'ha organitzat una primera activitat de comunicació i participació ciutadana a través de l'exposició Metròpolis Barcelona, que es va inaugurar a l'espai Disseny HUB el gener del 2015, amb l'objectiu d'obrir el debat i fer partícip la ciutadania dels diferents aspectes que formen la realitat metropolitana, així com del rol que ha de jugar la nova norma d'ordenació urbana, el PDU metropolità.

  L'exposició s'ha organitzat entorn de tres grans blocs. En un primer espai s'hi mostraven les dinàmiques que van portar a la formació de l'àrea metropolitana, i també les diferents eines d'ordenació urbana que han tingut present el fet metropolità de Barcelona. Al segon bloc s'exposaven les principals dinàmiques mediambientals, socials, culturals i econòmiques que han impulsat la conformació dels entorns metropolitans. Per últim, a la tercera part de l'exposició es tractaven els principals reptes als quals ha de fer front la nova ordenació urbana del territori metropolità, relacionats principalment amb les transformacions de les societats contemporànies, la globalització econòmica i el desafiament mediambiental.

  Metròpolis Barcelona ha implicat 29 comissaris experts en diferents matèries i s'ha materialitzat en un projecte expositiu de 645 m², amb nou maquetes, dos grans audiovisuals i múltiples panells i monitors distribuïts en 17 àmbits temàtics.

  Vista de l'exposició des del vestíbul del dHub
  Més informació
  Exposició Metròpolis Barcelona
El planejament urbanístic organitza el territori i racionalitza els seus usos, i genera així un model de relació entre les persones, el sòl urbanitzat i el sistema d'espais oberts. Es tracta d'un instrument indispensable per garantir el desenvolupament socialment cohesionat i mediambientalment sostenible de la gran conurbació metropolitana. En aquest context, l'AMB presenta els avantatges de ser una institució de caire local, arrelada al territori, però amb una orientació tècnica i d'abast supramunicipal, que li permet tractar els problemes en profunditat i vetllar per les interrelacions de l'escala metropolitana.

El Servei de Planejament dóna resposta a les demandes dels diferents ajuntaments metropolitans en qüestions d'ordenació urbana, i això es tradueix en tasques d'elaboració d'informes i estudis i de desplegament de les figures de planejament i gestió urbanística. Tot seguit es presenten els principals projectes d'urbanisme desenvolupats durant el període 2011-2015.


Planejament
Estratègies territorials i urbanes a Montcada i Reixac


MUNICIPI TREBALL REALITZAT EXTERN
Badalona Estudis previs per a la transformació d'una zona industrial
Badia del Vallès Modificació puntual del Pla general d'ordenació del front del riu Sec
Barberà del Vallès Alternatives per la localització d'una passera
Begues Pla de millora urbana la Rectoria X
Castellbisbal Reconeixement i criteris d'ordenació de la façana oest del nucli urbà de Castellbisbal i desenvolupament del PAU 02 al Balcó de l'Ermita X
Castelldefels Modificació puntual del Pla general als àmbits de Pou dels Quirantes, plaça de l'Estació i Passeig Marítim
Cerdanyola del Vallès Modificació puntual del Pla general al Parc Tecnològic
Cervelló Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental
Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació al Pla especial i catàleg del patrimoni X
Corbera de Llobregat Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de l'Aragall
Estudis previs per a la modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Castell i entorn
Modificació puntual del Pla general d'ordenació al Parc de l'Avançada i el Paratge de la Roda
Estratègies de planejament i gestió en relació als sòls de titularitat privada susceptibles d'expropiació
Estudi de la problemàtica d'una finca destinada a equipament a la urbanització de Can Llopard
El Papiol Modificació puntual del Pla general metropolità al sector industrial Sud
Esplugues de Llobregat Estudi d'oportunitats per a la millora urbanística dels sectors d'activitats econòmiques X
La Palma de Cervelló Pla especial urbanístic del parc fluvial de la riera de Rafamans
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del parc fluvial de la riera de Rafamans
Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació al Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions
Molins de Rei Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de Can Samaranch i Can Malvehy
Modificació puntual del Pla general metropolità als sectors El Molí i El Terraplè
Montcada i Reixac Redacció de la proposta d'integració de les problemàtiques urbanes a la carretera N-150 al terme municipal de Montcada i Reixac X
Contracte per a la prestació de serveis jurídics i tècnics relatius a les zones verdes i altres sistemes expropiables X
Estudi per a la definició d'estratègies territorials i urbanes pel municipi de Montcada i Reixac
Modificació puntual del Pla general metropolità al sector industrial de Can Cuiàs
Estudi sobre la urbanització en sòl no urbanitzable del Bosc d'en Vilaró
Montgat Informe urbanístic de l'illa compresa entre els carrers Pare Claret, Arno Jager i Horta
Estudi urbanístic de l'àmbit i entorn de Les Mallorquines
Pallejà Operacions jurídiques complementàries del projecte de reparcel·lació de La Nova Magina
Estudi previ per a la modificació puntual del Pla general i l'ampliació del polígon industrial de Les Falulles
Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer Ausiàs March i entorn
Sant Adrià de Besòs Estudi urbanístic i de viabilitat a l'àmbit de La Catalana
Sant Andreu de la Barca Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat Modificació puntual del Pla general metropolità per a la construcció dels dipòsits de regulació de la xarxa metropolitana de subministrament d'aigua potable i l'estació de bombament X
Sant Climent de Llobregat Modificació puntual del Pla general metropolità al Molí i Ca l'Esquerrà
Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'adequació del planejament als usos existents als àmbits del Camí de la Creu i Camí de la Camagriga
Sant Cugat del Vallès Contracte per a la prestació de serveis jurídics i tècnics relatius a les zones verdes i altres sistemes expropiables X
Estudi per a la desafectació del vial d'enllaç al terme municipal de Sant Cugat del Vallès X
Sant Just Desvern Perllongament del vial d'accés a Mas Lluí
Anàlisi d'oportunitats de la riera de Sant Just
Sant Vicenç dels Horts Anàlisi urbanística i jurídica de les zones verdes i altres sistemes expropiables
Estratègies de planejament i gestió en relació als sòls de titularitat privada susceptibles d'expropiació
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la consolidació del parc del Pi Gros
Santa Coloma de Gramenet Estratègies de planejament i gestió en relació als sòls de titularitat privada susceptibles d'expropiació
Estudis previs i criteris d'intervenció a l'àmbit del Raval sud X
Estudi d'ordenació i desenvolupament del sector industrial del Bosc Llarg
Contracte de serveis per a la redacció i tramitació dels instruments de gestió necessaris per a finalitzar l'execució de la unitat d'actuació núm.1 del PERI Santa Coloma Vella II X
Viladecans Estudi d'ordenació del polígon industrial Centre-Llobatona al terme municipal de Viladecans X
Diversos Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de la via de Cornisa als termes municipals de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès
Estudi d'alternatives al vial de Cornisa del Pla general metropolità als termes municipals de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès X
Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del parc agrari del Baix Llobregat
Revisió del pla especial de protecció i millora del parc agrari del Baix Llobregat
Estudi de viabilitat socioeconòmica i model de gestió del parc agrari del Baix Llobregat X
Estudi i línies d'actuació paisatgístiques en l'àmbit agrícola de l'àrea metropolitana de Barcelona X
Criteris de valoració de les zones verdes a efectes de la seva expropiació X
Contracte de serveis per a la redacció dels estudis d'avaluació econòmica i financera i informes de sostenibilitat econòmica de les modificacions de PGM del parc del Pi Gros a Sant Vicenç dels Horts i de la Pinta Verda a Santa Coloma de Gramenet X
Modificació puntual del Pla general metropolità del sector de Redosa
Estudi sobre les urbanitzacions en sòl no urbanitzable de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona
Estudi sobre les urbanitzacions en sòl urbanitzable de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona
Estudis preliminars del pla especial de protecció de Collserola
Inventari de debilitats i oportunitats urbanístiques rellevants dels municipis de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona X
Anàlisi de les modificacions de zones industrial des de 2007 fins al 2013 a l'àrea metropolitana de Barcelona
Estudis relatius a les oportunitats de millora urbanística dels sectors d'activitat econòmica dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà X
Metodologia per l'anàlisi de l'estat actual i establiment de mesures de millora de la normativa dels polígons industrials de l'àrea metropolitana de Barcelona X
Estudi dels polígons com a espai contenidor de l'activitat industrial X
Estudi global sobre el sistema de mobilitat i redacció dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada dels sectors inclosos al Pla director urbanístic del Delta del Llobregat X
Proposta d'ordenació de diferents sectors inclosos dins del Pla director urbanístic del Delta del Llobregat X
Avaluació econòmica de les actuacions proposades en el marc del Pla director urbanístic del Delta del Llobregat X

Més informació
Projectes de planejament urbanístic
La informació de base és una eina fonamental per a dur a terme qualsevol política o actuació territorial. La generació i el manteniment d'aquest coneixement requereixen força recursos humans, tècnics i econòmics. L'AMB manté dues fonts d'informació molt valuoses: per una banda, tot un seguit de productes cartogràfics d'escala molt detallada amb l'objectiu de descriure físicament el territori; per una altra, el refós de planejament, que descriu la regulació urbanística vigent que és d'aplicació al territori metropolità. Cadascuna d'aquestes dues fonts d'informació disposa d'un portal web per a la seva consulta. Partint d'aquestes fonts i d'altres bases de dades, també de producció pròpia i de caire socioeconòmic i mediambiental, l'AMB elabora estudis i anàlisis de la realitat metropolitana, sempre amb l'objectiu de facilitar als planificadors i gestors eines bàsiques per a dur a terme les seves polítiques i actuacions territorials.

Més informació
Catàleg de cartografia de l'AMB
Web de planejament urbanístic de l'AMB
 • Cartografia
  mapa topogràfic
  Anys de vol de la cartografia metropolitana
  Des de l'any 2002, l'AMB lidera el projecte cartogràfic d'elaboració i actualització del Mapa topogràfic metropolità a escala 1:1000 en 3D de l'àmbit urbà i rústic. Aquesta cartografia ha estat inscrita al Registre Cartogràfic de Catalunya i ha obtingut la condició de cartografia oficial. Durant aquest mandat, se n'ha ampliat la cobertura territorial amb la incorporació de 211 fulls nous corresponents als municipis de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona i s'han actualitzat aproximadament unes 30.000 ha de cartografia ja existent.

  També s'ha endegat el projecte de recuperació de les diferents sèries cartogràfiques històriques de l'àrea metropolitana disponibles des de l'any 1965. Aquest projecte complementa els treballs de recuperació de l'arxiu de vols històrics i culmina amb la generació d'ortofotos històriques com les del 1965 i les del 1992.

  L'any 2012 es va executar el projecte per a l'extensió d'una Xarxa Geodèsica Local a partir de la densificació de la Xarxa Utilitària de Catalunya de 4t ordre. Amb l'objectiu de donar cobertura a 33 parcs metropolitans gestionats per l'AMB, la xarxa està formada per 119  vèrtexs, les ressenyes dels quals es poden consultar i descarregar a través del portal de cartografia. 

  En un altre ordre de coses, i com a suport dels estudis previs del PDU, s'han dut a terme filmacions aèries i fotografies aèries obliqües de les infraestructures metropolitanes més rellevants, i també de les transicions entre zones urbanes i grans parcs forestals. En col·laboració amb els serveis tècnics dels 36 ajuntaments metropolitans, s'ha finalitzat l'actualització de la Guia de Carrers de l'AMB a escala 1:8000, que cobreix de forma contínua la totalitat del territori metropolità.

  Més informació
  Catàleg de cartografia de l'AMB
 • Refós del planejament
  mapa
  Detall del refós del planejament
  El refós del planejament és un producte de l'AMB a través del qual es poden consultar les determinacions gràfiques del planejament urbanístic vigent dels 36 municipis metropolitans. Durant aquest mandat s'han consolidat la cadència d'actualització semestral i els protocols d'intercanvi d'informació entre l'AMB i el Mapa urbanístic de Catalunya que manté la Generalitat de Catalunya.

  També s'ha signat un conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona per unificar els models de dades cartogràfiques i agilitzar l'intercanvi del refós de planejament entre l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i la Generalitat de Catalunya.

  En paral·lel, s'ha dut a terme la restitució gràfica de les qualificacions urbanístiques originals del Pla general metropolità (PGM) de l'any 1976, amb el mateix model de dades i criteris que el refós. Aquest projecte ha permès d'encetar els estudis d'evolució del PGM necessaris per la futura redacció del PDU metropolità.
 • Estudis territorials
  mapa d'usos
  Mapa d'usos del sòl i teixits urbans metropolitans
  L'objectiu dels estudis territorials és donar suport a les activitats de planejament i d'actuació urbanística tant a escala metropolitana com municipal. Aquests treballs se centren, principalment, en la creació i manteniment de bases de dades estadístiques i geogràfiques i en l'elaboració d'estudis temàtics.

  En el període 2011-2015 s'han consolidat diverses línies de treball que inclouen, entre d'altres, la millora de les bases de dades demogràfiques i socioeconòmiques; l'elaboració de bases cartogràfiques d'usos del sòl i teixits urbans metropolitans, amb registres històrics des del 1956, i l'anàlisi de l'evolució dels sectors de l'AMB en expansió residencial.

  Aquestes dades han servit per a l'elaboració d'estudis socioeconòmics sobre l'atur registrat, l'evolució de l'afiliació a la seguretat social, l'evolució del mercat de l'habitatge, la vulnerabilitat social de la població metropolitana o l'anàlisi de les dades electorals. També s'han elaborat explotacions específiques per als treballs preliminars del Pla director urbanístic metropolità (PDU) i per a la nova web institucional de l'AMB.

  Altres treballs d'aquest període han analitzat aspectes del teixit econòmic, com ara el sistema de recerca i innovació i les centralitats comercials. En matèria urbanística, destaquen l'estudi de les modificacions de Pla general metropolità, l'estudi sobre l'evolució dels sectors de creixement, l'elaboració del mapa sintètic de teixits urbans i l'estudi Reconeixement patrimonial de les vies metropolitanes: carreteres, camins i carrers. Finalment, en el camp de l'ecologia del territori, s'ha fet recerca sobre la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts metropolitans.